«Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

Академиялық дәреже: бакалавриат, магистратура, докторантура

ҰБТ/АКТ таңдауы бойынша пән:

Дүниежүзі тарихы + Адам.Қоғам.Құқық.

Дисциплины КТА (для поступающих по родственной специальности): 

Основы теории государства и права + Гражданское право РК

Оқу нысаны: күндізгі, сырттай, қашықтық

Оқу мерзімі:  орта білімнен кейін 4 жыл (күндізгі)

орта кәсіби білімнен кейін 3 жыл (күндізгі, сырттай)

жоғары білімнен кейін 2 жыл (сырттай, қашықтықтан оқыту)

  1. құқық қорғау қызметі
  2. құқық қолдану қызметі

Инновациялық-кәсіпкерлік бағыттылығы

Бакалавриат

 

Магистратура PhD докторантурасы
Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік
Мемлекет және құқық теориясы Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы

 

Құқықтық талдау әдістемесі Қазақстандағы құқықтық ойдың тарихы   Қазіргі замандағы азаматтық құқықтың теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы   Құқық теориясының өзекті мәселелері   Қылмыстық құқық дамуының ғылыми негіздері
Кәсіби қазақ (орыс) тілі Қазақстан Республикасындағы муниципалдық құқық   Азаматтық заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері   Қылмыстылықпен күресудің әдістемелік негізі ретіндегі жеке теориялар мен криминалистік ілімдер
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі   Азаматтық-процестік заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері   Қылмыстылықтың жай-күйі мен деңгейін зерттеудің қазіргі заманғы үрдістері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы судьялардың құқықтық мәртебесі   Еңбек заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесі   Қазіргі замандағы азаматтық процестік құқық дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім) Нотариат   Отбасы заңнамасын қолданудың теорияся мен тәжірибесі   Қылмыстық сот ісін жүргізу: процедуралық және функционалдық-құқықтық құрылысының тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім) Адвокатура   Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері   Сақтандыру құқығы дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Кәсіби бағдарлы шет тілі ҚР құқық қорғау органдарының жүйесі   Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық-процестік заңнаманың өзекті мәселелері   Зияткерлік меншік құқығының өзекті мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы ҚР құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы   Заманауи криминалистік зерттеулердің әдістемесі    
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы Криминология

 

  Жеке тұлғаға қарсы қылмыспен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері    
  Кәсіпкерлік құқық   Криминалистка дамуының заманауи бағыттары    
  Зияткерлік меншік құқығы   Қылмыстарды саралау мен қылмыскерледің типологиясы    
  Қылмыстық іс жүргізу қағидаларының жүйесі   ҚР нотариат дамуының қазіргі заманғы үрдістері    
  Азаматтық іс жүргізу қағидаларының жүйесі   ҚР адвокатура институты дамуының қазіргі заманғы үрдістері    
  Қазақстан Республикасынің еңбек құқығы   ҚР сот билігінің өзекті мәселелері    
  Қазақстан Республикасының отбасы құқығы   Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесін жетілдірудің негізгі бағыттары    
  Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау   Мемлекеттік қызмет көрсетулерді құқықтық реттеу    
  Көші-қон құқығы   Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің механизмдері    
  Сот дәлелдемелері теориясы   Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдірудің мәселелері    
  Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеудің ерекшеліктері   Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзекті мәселелері    
  Криминалистика        
  Судебная экспертология        
  Сот психиатриясы        
  Сот медицинасы        
  Кәсіби бағдарлы шет тілі        
  Ағылшын тілі (Сертификацияланған курс)

 

       
  ҚР қаржы құқығы        
  ҚР банк құқығы        
  Қылмыстық-атқару құқығы        
  Сыбайлас жемқорлықпен күрес        
  ҚР мемлекет және құқық теориясының қазіргі заманғы мәселелері        
  Адам құқықтарын қорғаудың конституциялық негіздері        
  Қылмыстық сот төрелігі        
  Экологиялық құқық        
  Аграрлық құқық        
  Жер құқығы        

Оспанова Джамиля Азизханқызы
Білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы – жоғарғы, заң, заң ғылымдарының кандидаты. 2010 ж. – 12.00.02 конституцииялық құқық, мемлекеттік басқару, әкімшілік құқық, муниципалды құқық мамандығы бойынша кандидаттық диссертация. Ғылыми жетекші – заң ғылымдарының докторы, профессор Ким В.А. 2011 ж. – заң ғылымдары кандидаты ғылыми дәрежесін беру туралы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің №6 хаттамасы.
Академиялық және практикалық тәжірибесі – жалпы мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі – 18 жыл, ғылыми-педагогикалық – 12 жыл.
Оқытатын сабақтар – бакалавриат: конституциялық құқық, әкімшілік құқық, әкімшілік жауапкершілік, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару, әкімшілік іс-жүргізу, кедендік әкімшілік жүргізу, электронды үкімет; магистратура: әкімшілік құқық теориясының мәселелері, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, әкімішілік қудалаудың дамуының мәселелері.Пәндер бойынша ииновациялық технологиялар қолданылады: ойындар, сыртқы мектептер, тақырыптық пікірталастар, дөңгелек үстелдер, жобалар, тстілеу, тренингтер, көрсетілімдер.
Негізгі басылымдар: 50-ге жуық ғылыми еңбектер, оның ішінде – монография 2, оқу құралы – 4, электронды кітап – 1, Scopus базасында еңбектер – 4, басқа да еңбектер, оның ішінде мақалалар – 43. 2018 ж. «Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан: конституционно-правовой аспект» атты монография жарыққа шықты, «Административное право» және «Основы противодействия коррупции», атты электронды оқулықтардың құрастырушыларының бірі, 4 оқу құралы дайындалған: «Таможенное администрирование» (қазақ және орыс тілдерінде.), «Административное право» (орыс және ағылышын тілінде).

 

Сүлейменова Сауле Жусупбековна
Заң ғылымдарының докторы, Жоғары аттестациялық комиссияның профессоры, экологиялық, су заңнамасы саласындағы маман, Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультетінің деканы.
Білімі, ғылыми / ғылыми дәрежесі, атағы
1985-1990 жж. – Қазақ мемлекеттік университеті. С.М. Киров
Мамандығы: Құқықтану
Біліктілігі: заңгер
2001 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, «Суларды антропогендік бітелуден, ластанудан және сарқылудан құқықтық қорғау» тақырыбы
2006 ж. – доцент ғылыми атағы берілді.
2009 ж. – «Қазақстан Республикасындағы су құқығын іске асыру механизмінің теориялық мәселелері» тақырыбында заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.
Оқу және тәжірибелік тәжірибе:
1991 ж. Қыркүйек – қазан айлары – Жамбыл суландыру-дренаж және құрылыс институтының ғылыми қызметкері
1991 ж. Қазан – С.М. Каз.ГУ-да ғылыми қызметкер. Киров
1993 – 1996 жж. – аталған университеттің заң факультетінің аспиранты
1996 ж. желтоқсанынан 2001 ж. тамызына дейін – Қаз.ГАУА «Экологиялық, жер және аграрлық құқық» кафедрасының аға оқытушысы
2002-2005 жж. – ЦАУ азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
2005-2007 ж.ж. – заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасы, ҚазҰУ әл-фараби
2007-2011 жж. – заң ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ-дың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану кафедрасының доценті әл-фараби
2011-2016 – актер Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры, еңбек құқығы, ҚазҰУ әл-фараби
2016 – 2017 жж. – ҚазҰУ, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры әл-фараби
2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін – гуманитарлық-заң факультетінің деканы, «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының профессоры
Оқу пәндері, практикалық курстар
Су құқығы, экологиялық заң, жер құқығы, еңбек құқығы, экологиялық заңнаманың өзекті мәселелері және т.б.
Негізгі басылымдар:
Ол 148 ғылыми мақаланың авторы, оның ішінде 7-ден астам ғылыми мақалалар Thomson Reuters және Scopus (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компанияларының ақпараттық дерекқорына сәйкес нөлдік емес импакт-факторы, 3 оқу-әдістемелік құралы, 4 монографиясы бар халықаралық ғылыми жарияланымдар тізіміне енген.
2016 ж. – заң мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.
2011 ж. – «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері

 

Жанұзақова Лейла Тельмановна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультеті (1974-1979). заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 31 мамырдағы №3 шешімі), 12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалдық құқық; Әкімшілік құқық; Қаржы құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 31 қазандағы №7 шешімі))

Академиялық және практикалық тәжірибесі – 1979-1999 ж. ж. ҚазССР ҒА Философия және құқық институтында, ҚР ҰҒА мемлекет және құқық институтында аға лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер лауазымдарында кішігірім үзілістермен жұмыс істеді; 1985-1988 жж. кандидаттық диссертациясын қорғады, 1990-1995 ж. ж., ҚР Жоғарғы Кеңесінде аға референт, ҚР халық депутатының көмекшісі, ҚР Жоғарғы Кеңесі комитетінің кеңесшісі, ҚР Конституциялық Соты мүшесінің кеңесшісі, 1995-1999 ж. ж. ҚР ҰҒА ИГП ғылыми қызметін Алматы қаласындағы жетекші жоғары оқу орындарында оқытушылық жұмыспен қоса атқарды; 1992 ж. бастап “Тұран” университетінде Заңтану кафедрасының меңгерушісі, доцент, “Заңтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры, жүйелік зерттеулер институты директорының орынбасары, ; ҚР заңнама және құқықтық ақпарат Институтының бас ғылыми қызметкері.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Куала Лумпурдың 2 университетінде тағылымдама (2008))
2) Құқық жанындағы Заңнама институтында тағылымдама. РФ (Мәскеу) және ЕурАзЭҚ Хатшылығы (Спб, 2008)
3) мектепте оқу ағылш. “Caplan Aspect “(Ұлыбритания, Борнмут, 2008)
4) Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)
Ғылыми-педагогикалық өтілі – 35 жыл.
оқытушылық пәндер, практикалық курстар – “ҚР Конституциялық құқығы”, “Мемлекет және құқық теориясы”, “ЗС Конституциялық құқығы”, “Муниципалдық құқық”, “адам құқығын қорғау” (бакалавриат), “құқық теориясының өзекті мәселелері”, “құқық тарихы” (магистратура), “Құқық философиясы” (докторантура), “ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу”, “Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу” (магистратура), “Human rights in international law” (бакалавриат, ағылшын тілінде) авторлық курстар.)
Негізгі басылымдар – 350 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға түсініктемені қоса алғанда, 14 монография; 2 ғылыми мақала, “Скопус” базасында индекстелетін, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК, РИНЦ ұсынған басылымдарда, жақын және алыс шетел елдері конференцияларының материалдарында жарияланды.

 

Әкімжанов Талғат Құрманұлы

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі (1977-1981). заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №7 шешімі), 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 30 мамырдағы №5 шешімі).)

Академиялық және практикалық тәжірибесі – 1981-1982 ж.ж. Үлбі АІІБ іздестіру тобының инспекторы, 1981-1991 ж.ж. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебінде оқытушы, аға оқытушы лауазымдарында жұмыс істеді; 1981-1985 ж.ж. КСРО ІІМ жоғары оқу орындарының күндізгі Адъюнктурасының адъюнктісі, 1987 ж. кандидаттық диссертациясын қорғады, 1991-1997 ж.ж., ҚР ІІМ ғылыми-әдістемелік оқу орталығының бастығы, оқу орындары басқармасы бастығының орынбасары, ҚР ІІМ оқу орындары Басқармасының ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы департаменті бастығының орынбасары, ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы Департаментінің оқу орындары басқармасының бастығы, оқу орындары басқармасының бастығы, 2001-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Алматы заң колледжі бастығының орынбасары, одан кейін бастығы, 2008-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Қарағанды заң институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 2009-2010 ж.ж. -Академия бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары, ол ҚР ӘМ ҚАЖ комитеті Академиясының заң институтының бастығы, 2010-2012 ж.ж. Орталық Азия университетінде заң факультетінің деканы, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, 2012-2014 ж. ж. Алматы гуманитарлық-техникалық университетінде ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры, 2014-2015 ж.ж. – Д. А. Қонаев атындағы көлік және құқық гуманитарлық университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры; 2015 ж. бастап “Тұран” университетінде “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры лауазымында жұмыс істеймін.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Цукуба университетінде тағылымдама (Токио, Жапония) (2018)
2) Халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2018)
3) халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2019-2020 ж. ж .)
4) Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 38 жыл.

Оқытушы пәндері, практикалық курстар – “ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)”, “ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)” (бакалавриат), “Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері” (магистратура), “Қылмыстың жағдайы мен деңгейін зерттеудің қазіргі тенденциялары”, “Қылмыстық құқықты дамытудың ғылыми негіздері” (докторантура).

Негізгі басылымдар – жарияланған 300 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, 6 монография; “Скопус” базасында индекстелетін 18 ғылыми мақала, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, таяу және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Тегі Аты-жөні Әкесінің аты
НУРПЕИСОВ ДАРХАН КАДЫРБАЕВИЧ
Заң ғылымдарының докторы, профессор, іскерлік әкімшілігінің магистрі,
Академик МАИН

Білім, ғылыми / академиялық дәрежесі, атағы
09.1991 – 06.1996 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, құқықтану факультеті, Алматы
үздік бітірді (біліктілігі “заңгер”)
09.1996 – 03.1999 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, аспирантура құқықтану факультеті, Алматы
кандидаттық диссертациясын қорғады (заң ғылымдарының кандидаты)
01.2007- 10.2008 Т. Рыскулов атындағы КазЭУ, халықаралық бизнес-мектеп, Алматы
магистратура Executive МВА (стратегиялық менеджмент)
үздік бітірді (MBA)
09.2006 -09.2009 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, докторантура құқықтану факультеті, Алматы
кандидаттық диссертациясын қорғады (заң ғылымдарының кандидаты)

Академиялық және практикалық тәжірибе:
01.2019-қаз. уақыт Халықаралық қаржы орталығы «Астана» (ХҚОА)
Басқарма Төрағасының Кеңесшісі
06.2018– қаз. уақыт Қазақстанның жеке инвесторлар қауымдастығы Басқарушы Кеңесінің Төрағасы
03.2016 –06.2018 ЖШС заң компаниясы «Legal Protect» (бұрын ЖШС «Құқық дәрігері»)
Бас директор (Басқарушы серіктес)
04.2011 – 03.2016 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
АӨҚО(Алматы өңірлік қаржы орталығы)комитетінің Төрағасы
АӨҚО дамыту департаментінің директоры исламдық қаржыландыру
Әкімшілік Департаментінің Директоры
09.2005 – 09.2006 Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
Вице-ректордың орынбасары – сот төрелігі институтының директоры
06.2002-09.2005 Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы
Ғылыми жұмыс жөніндегі Проректор, кафедра меңгерушісі
10.1999 – 04.2002 Заң фирмасы «Саят, Жолшы, Дархан и Бадо» («SZDB»)
Вице-президент (серіктес-негізін қалаушы)
11.1997 – 09.1999 Заң фирмасы ЖШС «Имашев және серіктес» и ЖШС «Агроцентр»
Жетекші заңгер, корпоративтік реттеу және банкинг бөлімінің бастығы, заң басқармасы бастығының орынбасары
10.1996 – 11.1997 Қазкоммерцбанк «ААҚ»
Инвестициялық бағдарламаларды құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің заң кеңесшісі
09.2016 – қаз.уақыт Тұран университеті гуманитарлық-заң факультеті “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры, Алматы қ.
07.2000 – 10.2007 Аға ғылыми қызметкер, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының жетекші ғылыми қызметкері
10.2003 – 09.2006 Директордың орынбасары, USAID жобасының директоры Қазақстанда сот жүйесін дамыту бойынша,
Қазақстандағы Еуропалық Одақ жобасының сот білімі бойынша үйлестірушісі

09.1996 – 06.2003 Оқытушы,Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ атындағы заң факультетінің мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының доценті

Оқытатын пәндері, практикалық курстар
Мемлекет және құқық теориясы; ҚР Муниципалдық құқығы; Бизнесті заңды қолдау; ҚР Банк құқығы; ҚР Салық құқықғы; ҚР Қаржы құқығы.

Негізгі жарияланымдар:
30-дан астам ғылыми-зерттеу жұмыстарының авторы. (ҒЗЖ). Оның ішінде халықаралық және республикалық деңгейдегі 20-дан астам ғылыми мақала жарияланған.

 

Алаева Гүлназ Турсуновна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, «Әділет» заң жоғары мектебі (1998-2000); Заң ғылымдарының кандидаты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестаттау комитетінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы шешімі, № 1 хаттама), 12.00.09 – қылмыстық іс жүргізу, сот ғылымы, сот сараптамасы, АРД; «Құқықтану» мамандығы бойынша Тұран университетінің доценті (Тұран университетінің ғылыми кеңесінің 2006 жылғы 26 қаңтардағы шешімі, № 5 хаттама).

Оқу және тәжірибелік тәжірибесі – 1994-2005 жж. – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот-сараптама орталығында тағылымдамашы, аға сарапшы, жетекші сарапшы, жетекші сарапшы, сот және сауда қызметі басшысының орынбасары, 2012 жылы институт директорының міндетін атқарушы. Алматы қ. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы. 2003 жылы Алматы қаласы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың докторлық кеңесінде диссертация қорғады. 2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін мен Тұран университетінде «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының доценті болып жұмыс істеп келемін, ал әр уақытта Тұран университетінде кафедра меңгерушісі, оқу бөлімінің бастығы, гуманитарлық-заң факультетінің деканы қызметтерін атқардым.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 15 жыл.

Негізгі басылымдар – жарияланған 150 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 6 оқулық, 1 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 5 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған басылымдарда 35-тен астам мақалалар, алыс және жақын шетелдердің конференция материалдары.

 

Жұманбаева Нонна Алдабергенқызы

Білімі, ғылыми дәрежесі – жоғары, ҚазГЗУ, құқықтану мамандығы (1997-2002).; заң ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау Комитетінің 30 қараша 2006ж. шешімі, №13), 12.00.11 – сот билігі; құқық қорғау органдары; құқық қорғау қызметін ұйымдастыру; адвокатура)

Академиялық және практикалық тәжірибе – 2002-2010 ж.ж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сот билігі және қылмыстық іс жүргізу кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы Алматы қ.;
2010-2012 ж.ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Бас ғалым хатшысы, «Құқық» кафедрасының доцент м.а. Алматы қ.;
2012-2013 ж.ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Экономика және құқық институтының қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Алматы қ.;
2013-2014 ж.ж. Атырау нотариалдық округының жеке нотариусы, Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің аға оқытушысы;
2014-2016 ж.ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Экономика және құқық институтының қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Алматы қ.;
2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Тұран» университетінің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының доценті.

Біліктілікті арттыру:
1) Біліктілікті арттыру курстары Алматы қ. (2019)

Ғылыми-педагогигалық өтіл – 18 жыл.

Оқыту пәндері, тәжірибелік курстар – «Сот жүйесі», «Көші-қон құқығы», «Нотариат», «Адвокатура», «Судьялардың құқықтық мәртебесі» «Сот риторикасы» (бакалавриат).

Негізгі жарияланымдар – 70 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 6 оқу құралы, 10 мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынылған басылымдарда жарияланған.

 

Рехсон Светлана Николаевна.
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: жоғары, әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғары аттестациялық комиссиясының доценті.
– Өскемен мемлекеттік педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін (биология-химия) бітірген;
– Құқықтық профильдегі ғылыми-сараптамалық ғылыми мекемеде жұмыс істеуге байланысты жыл сайын сот-сараптама және юриспруденция саласындағы біліктілікті арттыру курстары өткізілді: Бүкілодақтық Сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институтында; Сырттай заң институты (VUZI); КСРО Әділет министрлігінде әділет қызметкерлері үшін Бүкілодақтық үздіксіз білім беру курстары (Мәскеу); Вильнюс, Рига, Баку, Ташкенттегі заңгерлер үшін аймақтық үздіксіз білім беру курстары;
– 1984 жылы Қаз.НИИСЭМ-нің басшылығымен ҚазССР енгізіліп, 1988 жылы КСРО Әділет Министрлігінің NIISE Бүкілодақтық аспирантурасын бітірді (Мәскеу);
– 1992 жылы кандидаттық диссертацияны қорғады: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Аттестаттау Комиссиясының коды 12 00 09 («Қылмыстық процесс – сот-сараптама-сот сараптамасы-жедел-пайдалану қызметі»);
– 1994 жылы Қазақстан Республикасының Жоғары аттестаттау комиссиясы доцент атағын алды, 1995 жылдан бастап – Қазақстан Республикасы әділет кеңесшісі, 2 сынып.
Академиялық және практикалық құқықтық тәжірибе
– 1978-1997 жж. – сот-медициналық сарапшы, зерттеуші, Сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институтының жарылыстар мен өрттер механизмін құру зертханасының меңгерушісі, кейіннен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот-медициналық сараптама орталығы;
– 1997-2004 жж. – Алматы мемлекеттік университеті заң факультетінің қылмыстық іс жүргізу және сот сараптамасы (кейіннен сот-медициналық сараптама) кафедрасының меңгерушісі. Абай;
– 2005-2006 жж. – Қазақ гуманитарлық университетінің Алматы заң академиясының ғылыми жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі проректоры;
– 2006–2016 ж.ж. – доцент, профессор, Санкт-Петербург кәсіподақтар университетінің Алматы филиалының Құқықтану кафедрасының меңгерушісі;
– 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінің мемлекеттік заң университетінің заңтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті.
Қосымша ақпарат:
– 2000-2004 жж. – сағат сайын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот академиясының судьялары мен магистратурасы үшін біліктілікті арттыру курстарында ассистент ретінде;
– 1999 – 2003 жж. – Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі жоғары оқу орындарын сертификаттау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі.
Пәндерді оқыту тәжірибесі:
– тарихи-теориялық цикл: Ресей мемлекетінің және құқықтың тарихы, мемлекет және құқық теориясы; Құқықтану.
-Қылмыстық цикл: Қылмыстық іс жүргізу құқығы; Жедел-іздестіру қызметі; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының құқық қорғау органдары; Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының сот ісін жүргізу; Қылмыстық процесс: процедуралық және функционалдық құрылыс тәсілдері.
– қолданылатын құқықтық цикл: сот-медициналық сараптама, сот-медицина; Құқықтық психология; Құқықтық конфликтология; Дәлелдеу және дәлелдеу теориясы; Сот риторикасы; Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің сот-медициналық принциптері; Сот-медицинасының қазіргі бағыттары.
Қосымша білім:
Жыл сайынғы үздіксіз білім беру курстары:
– оқытылатын пәндер бойынша: криминалистика, сот-медициналық сараптама,
– оқыту семинарлары және педагогикалық шеберлік мектебі (оқытушы ретінде);
– жоғары білім берудегі инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері;
– заманауи ақпараттық технологиялар және оқу процесінде электронды басылымдарды қолдану «IP Air Media» FS77-43102 сертификаты;
– ISO 9001: 2015 негізінде сапа менеджменті жүйесі. Негізгі талаптар ». 05 / 16-018-СМЖ сертификаты.
Негізгі жарияланымдары мен ғылыми қызметі – 73 ғылыми мақала жарияланған, оның ішінде: 8 оқу құралы, Қазақстан Республикасы мен жақын шетелдер конференцияларының материалдары. Ол сот ғылымының проблемалары бойынша 3 ғылыми бағдарламаға («МЖУРК» ЦКБ) және «Мемлекеттілікті одан әрі нығайту мәселелері және жаңа президенттік саяси бағытта бес президенттік реформаны (2016-2020 жж.) Жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелері» ғылыми бағдарламасына қатысты, «тақырып:» Қазақстан Республикасындағы сот-сараптамалық ғылымды реформалау ».

 

Пралиева Гүлмира Қалдыбайқызы
Заң ғылымдарының кандидаты, 2015-2017 ж.Алматы қ. “ҰЗМИ” РМК филиалы базасында Зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөніндегі ғылыми-техникалық кеңестің сарапшысы; Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының заң жобалау қызметі жөніндегі әдістемелік кеңесінің сарапшысы; Заңтану, психология, әлеуметтану бойынша 20-дан астам оқу оқу-тәжірибелік оқу-әдістемелік құралдарының авторы; жетекші қазақстандық және халықаралық ғылыми-көпшілік журналдарда жарияланған 44 ғылыми мақала.
Білімі, Ғылыми / академиялық дәрежесі, атағы
1. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірді. әл-Фараби, заң, құқықтанушы, № 0056759
2. 2008 жылы Алматы Үздіксіз білім беру институтын педагогика және психология, педагог-психолог, № 0000173
Заң ғылымдарының кандидаты (шифр 120001) – мемлекет және құқық теориясы құқықтық және саяси ілімдер тарихы, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті; ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 20 қазандағы шешімі (№11 хаттама) FK № 0002182
Академиялық және практикалық тәжірибе:
Әр жылдары ЖШС БК заңгері, “Самұрық – Қазына” АҚ афиллирленген тұлғасы “Казазинжэлектроник” ақ корпоративтік заңгері, тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, Қазақстанның жетекші университеттерінде сабақ берді: Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті. әл-Фараби, Ресей-Қазақстан мемлекеттік университеті, АФ СПбГУП және т. б. академиялық тәжірибе 20 жыл практикалық тәжірибе 10 жыл
Оқытатын пәндері, практикалық курстар
Қаржы құқығы, Салық құқығы, банк құқығы, Инвестициялық құқық, Азаматтық құқық, Әкімшілік құқық, тұрғын үй құқығы, отбасы құқығы, Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, заң психологиясы халықаралық құқық, ҚР Салық құқығы, ҚР банк құқығы ҚР Қаржы құқығы және т. б.
Негізгі Жарияланымдар:
70-тен астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 1 монография, 21 оқу құралы және халықаралық және қазақстандық ғылыми басылымдарда жарияланған 44 ғылыми мақалалардың авторы Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік, азаматтық, отбасылық, қылмыстық іс жүргізу, Конституциялық, қаржылық (бюджеттік, сақтандыру, банктік, инвестициялық, салықтық) құқық, зияткерлік меншік құқығы бойынша қолданыстағы заңнаманың түсіндірмелері мен әдістемелік және тәжірибелік материалдардың авторы., Қазақстан Республикасының және Еуразиялық және Кеден одағы елдерінің қолданыстағы заңнамасы құқығының өзге де салаларына қатысты.

 

Стамқұлова Гульнар Абдезқызы
Туған күні: 19.10.1955
Қала: Алматы
Моб. Телефон+77772292903
E-mail:stamkulovaga@mail.ru

Білімі: Қазму. С. М. Киров (1972-1977 ж. ж.), “Құқықтану” мамандығы, үздік диплом, біліктілігі – “заңгер”. Қосымша білімі: педагогика және психология мамандығы бойынша Философия және құқық Институтының ғылым Академиясының (1977-1980ж.г.). Заң ғылымдарының кандидаты. Мамандығы-12.00.06- “табиғи-ресурстық құқық; экологиялық және аграрлық құқық”.

Жұмыс тәжірибесі: заңгер – 20 жыл; аға оқытушы., профессор – 1997 ж.; басқарушылық қызметі – кафедра меңгерушісі, факультет деканы, оқу ісі жөніндегі проректор.

Кәсіби дағдылары:
1. Практикалық дағдылар – заңтану адвокат, заңгер-кеңесші Президиумы, қазақ кср ғылым Академиясының заңгер қазақстандық-американдық кәсіпорын “Глотур”- 1977-1993 ж. ж.
2. Тəжірибеде бизнес – бас сауда үйінің директоры “Айжан”- 1993-1996 ж. ж.
3. Әзірлеу ПОӘК бакалавриат үшін:
Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Халықаралық жеке құқық, Жер құқығы, Экологиялық құқық, Кәсіпкерлік құқық, Корпоративтік құқық, Қаржы құқығы, Салыстырмалы құқықтану, Арбитраж, Еңбек құқығы.
4. Әзірлеу ПОӘК магистратура үшін:
Төрелік және қолдану тәжірибесі азаматтық заңнама;
Өзекті мәселелері халықаралық жеке құқық;
Халықаралық жеке құқық теориясы;
Халықаралық коммерциялық арбитраж;
Құқықтық реттеу халықаралық сауда мәмілелерін.
5. Жұмыс істей білу қашықтан оқыту технологиясы бойынша
6. Ғылыми-зерттеу қызметі, қатысу, конференциялар мен “дөңгелек үстелдер”, оқулық жазу:
6. Ғылыми-зерттеу қызметі, қатысу, конференциялар мен “дөңгелек үстелдер”, оқулық жазу:
Құқықтық негіздері ортаны қорғау, өсімін молайту және пайдалану нелесного өсімдік ” Қазақстан Республикасында жануарлар. 2004 ж., 5,6 п. л.;
Жер құқығы сағат Жалпы. 2004 ж., 21,4 т. б.;
Қазахстан Республиканың жер қүқығы. Жалпы бөлім. Оқу құралы. 2004 ж., 20,88 п. л.
Практикум по Международному частному праву, 2016 жылы 5,75 п. л.
Практикум бойынша халықаралық коммерциялық төрелікке, 2016 ж., 4.75 п. л.
Дайындалған оқулық бойынша мемлекет және құқық Теориясы (сай жаңа ТОБ)
20 жуық жарияланымдары бар.
7. Білу үйрету: лекциялар мен семинарлар жүргізу, коллоквиум өткізу, бизнес-тренингтер. Жұмыс тәжірибесі корпоративтік оқыту 10 жылдан астам компанияларда CAPC, Ambition IBQ Оқу орталығы “Global Professional Levelopment”.
8. Жасау және тұсаукесерлер өткізу; жұмыс істеуге дайындық үлкен топтарының санына; жоғары коммуникативтік дағдыларын; жұмыс жағдайында многозадачности білу, Power Point бағдарламасының (сенімді қолданушы).
Жеке қасиеттері: байланысқа Бейімділік, жұмыс нәтижесі, бастамашылдық, кәсіпкерлік.

 

Аты-Жөні-Люцик Виктория Владимировна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Абай атындағы АМУ / ҚазҰПУ халықаралық қатынастар факультеті, мамандығы “Халықаралық құқық”, біліктілігі” халықаралық заңгер”; заң ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2006 жылғы 15 ақпандағы №3 хаттама), 12.00.08-қылмыстық құқық; қылмыстық-атқару құқығы; криминология), кандидаттық диссертация 12.00.10 – халықаралық құқық, салыстырмалы құқықтану шифрымен қорғалған.

Академиялық және практикалық тәжірибе – 1999 жылдан 2006 жылға дейін Абай атындағы АМУ/ҚазҰПУ-да құқық негіздері және халықаралық-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді; 2000 жылы Абай атындағы АМУ аспирантураға түсіп, одан соң кандидаттық диссертациясын қорғады. 2006-2009 жылдары Каспий қоғамдық университетінде құқықтану және жеке-құқықтық пәндер кафедраларында қауымдастырылған профессор (толық жұмыспен қамту) және азаматтық авиация академиясында Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті (ішінара жұмыспен қамту) болып жұмыс істеді.); 2009 жылдан бастап Санкт-Петербург кәсіподақтар гуманитарлық университетінің Алматы филиалында (СПБГУП АФ) Заңтану кафедрасының доценті, содан кейін 2012 жылдан 2015 жылға дейін Спбгупта Заңтану кафедрасының меңгерушісі болды; 2015 жылдан бастап “Тұран” университетінде Заңтану кафедрасының доценті, ҒЗЖ бойынша кафедраның координаторы, 2019 жылдан бастап Халықаралық ынтымақтастық, академиялық ұтқырлық және қос диплом бағдарламасы бойынша кафедраның координаторы болып жұмыс істейді.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Санкт-Петербург кәсіподақтар университетінде тағылымдама – (Санкт-Петербург қ., 2012ж.);
2) ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтында “International accreditation in Kazakhstan – experience and exchange” ӨК (Германия, 2011ж.);
3) 72 сағат көлемінде педагогикалық шеберлік мектебі (Т. Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті жанындағы Халықаралық бизнес мектебі, Алматы қ., 2012);
4) “РФ және ҚР конституциялық құқығының өзекті мәселелері: салыстырмалы талдау” ПК Ресей Халықтар Достығы университетінің доценті 72 сағат көлемінде (РФ, Мәскеу қ., 2016ж.);
5) “INTEL”Болашақ үшін оқыту” ӨК 72 сағат көлемінде ұлттық Ашық университетінде (РФ, Мәскеу қ., 2017 ж.);
6) білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау академиясында “заманауи электронды оқулықтарды әзірлеу әдістемесі мен құрылымы” ӨК (РФ, гМосква, 2019ж.);
7) Алматы қаласында біліктілікті арттыру курстары (2019 ж.).

Ғылыми-педагогикалық өтімі – 20 жыл.

Оқытушылық пәндер, практикалық курстар – “Халықаралық жария құқық”, “Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау”, Шшет елдердің зейнетақылық заңнамасы”, «Дипломатиялық және консулдық құқық», “Халықаралық қауіпсіздік құқығы”, “Қылмысқа қарсы күрестегі мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы”, “Қарулы қақтығыстар құқығы”, “Еуропалық құқық”, “Халықаралық шарттық құқық”, “Қоршаған табиғи ортаны халықаралық-құқықтық қорғау”, “Халықаралық шарттар құқығы”, “Халықаралық ұйымдар құқығы”, “Заң компаративистикасының қазіргі мәселелері” (магистратура) және т. б.

Негізгі басылымдар – 50-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 2 оқу құралы, 1 монография; “Скопус” базасында индекстелетін 3 ғылыми мақала, 20-дан астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, Жақын және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Биятов Талғат Қорғанбекұлы
Заң ғылымдарының кандидаты, доцент
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы
1987 жылдан 1991 жылға дейін-КСРО ІІМ-нің тергеушісі.
1992 жылдан 1995 жылға дейін-Аспирант. 1996 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады.
Академиялық және практикалық тәжірибесі:
1997 жылдан бастап практикалық тәжірибе 21 жыл,
1) 1992-1994 жылдар аралығында – Алматы қаласындағы “Нөкер” ЖШС шығыс жекпе-жек спорт клубы бар бірінші жеке күзет фирмасының құрылтайшысы және басшысы (объектілерді күзету, Қазақстан және ТМД елдері бойынша жүктерді алып жүру).
2) 1995 жылдан 2000 жылға дейін – “БАСПА” ЖШС қазақстандық заң әдебиетінің жеке баспасы (құрылтайшы және басшы ретінде жұмыс істеді). Қазақстан аймақтарында сауда нүктелерін ашты (Орал, Тараз, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Ақтау, Талдықорған және т. б. қалалары).
3) 1997 жылдан 2003 жылға дейін-оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, деканның орынбасары (экономика және құқық факультеті), жоғары оқу орындарында ректордың көмекшісі және т.б. (ҚР ІІМ Академиясы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Абай атындағы АМУ). Қазақстанда заң мамандықтарындағы ЖОО үшін 10 оқулық пен оқу құралының авторы.
4) 2002 жылдан 2003 жылға дейін Қостанай қаласында (Қазақстан) Челябинск мемлекеттік университетінің (Ресей) филиалы ашылды.
5) 2003 ж.- Алматы қ. “Еуразия” өндірістік-қаржы тобында “сенім” ЖЗҚ-ның заңгері (филиалдарымен жұмыс).
6) 2003 жылдан 2005 жылға дейін – “Репутация” ОКТ, “Перспектива” ҚӨК (сайлау құқығы саласындағы консультант, коммерциялық және саяси PR-Менеджмент және т. б. атқарушы директоры.)
7) 2005 жылдан 2006 жылдың маусымына дейін – Алматы өңірлік технопаркінің заңгері (негізгі құрылтайшылары ҚР Индустрия және сауда министрлігі және ҚР Ұлттық инновациялық қоры), Алматы өңірлік технопаркі Бас директорының м.а.
8) 2006 жылдың шілдесінен бастап Алматы Кәсіпкерлер қауымдастығының заң мәселелері жөніндегі кеңесшісі (Қазақстан кәсіпкерлері форумының Алматы офисі). Бақылау-қадағалау органдарында кәсіпкерлердің мүдделерін білдіру, кеңес беру, көрмелер мен тұсаукесерлер өткізу.
9) 2006 жылғы қыркүйектен бастап “Саур” АҚ (бұрынғы “КРАМДС” ААҚ) Президентінің жалпы және құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі. Компанияны қайта құрылымдау (капитал меншігінің (активтер мен пассивтердің) және корпоративтік бақылаудың құрамы мен құрылымын өзгерту, кәсіпорынды қайта құру; Кәсіпорынды сату; банкроттық; жекешелендіру.
10) 2007 жылы конкурстық және оңалтуды басқарушысы лицензиясын алды (ҚР экономика министрлігі Астана қ.).
11) 2009 жылғы қаңтардан бастап Алматы қаласы кәсіпкерлерінің тәуелсіз қауымдастығының заң мәселелері жөніндегі кеңесшісі. Бақылау-қадағалау органдарында кәсіпкерлердің мүдделерін білдіру, кеңес беру, көрмелер мен тұсаукесерлер өткізу.
12) сауда, құрылыс компанияларын, венчурлік қорларды, ТҚК (үлескерлерді) заңгерлік сүйемелдеу, соттарға өкіл ретінде қатысу. Алматы қаласында компаниялар ашу бақылау-қадағалау органдарында кәсіпкерлердің мүдделерін білдіру, кеңес беру.
13) 2010 жылғы наурыздан бастап “Самұрық-Қазына” ұлттық инновациялық қоры “АҚ және ҚР Индустрия және сауда министрлігінің жобаларды мониторингтеу департаментінің жетекші талдаушысы. 2011 жылы өз еркімен жұмыстан босатылып, Алматыға оралды. Жұмыстан босату себебі ата-аналар денсаулығының ауыр жағдайына байланысты.
14) 2002 жылдан бастап “Тұран” университетінің “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының доценті.
Оқытатын пәндері, практикалық курстар
Қылмыстық-атқару құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика, Сот сараптамасы, зияткерлік меншік құқығы және т. б.
Негізгі жарияланымдар:
Қазақстанның заң саласындағы ЖОО үшін 10 оқулық пен оқу құралының авторы. Соңғы жылдары келесі басылымдар бар::
1. ҚР ҚПК бойынша жасырын тергеу әрекеттері туралы түсінік// “Аубакировские чтения” МҒПК ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 19.02.2017 ж..
2. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу// “Аубакировские чтения” МҒПК ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 19.02.2017 ж.
3. Күш қолдану арқылы жасалатын қылмыстардың бір қорқынышпен күрес проблемасы / / Нулевая терпимость к правонарушениям в Республике Казахстан и зарубежных странах: Мат. МҒПК, “Тұран” университетінің 25-жылдығына арналған іс– шаралар жоспарына арналған (Алматы, “Тұран” университеті, 2017 ж. 20 қазан)-Алматы: ун-т “Тұран, 2018 ж.
4. Интернет және адам құқықтары туралы заңға шолу / / МҒПК “Аубакировские чтения” ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2018.
5. Кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық істерді қарау ерекшеліктері// ХҒТК кітапханасында дүниежүзілік кітап ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы педагогикалық ғылымдар академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2018.
6. Қазақстан Республикасында және шет елдерде құқық бұзушылыққа нөлдік төзбеушілік: Мат. МҒПК, “Тұран” университетінің 25-жылдығына арналған іс– шаралар жоспарына арналған (Алматы, “Тұран” университеті, 2017 ж. 20 қазан)-Алматы: ун-т “Тұран, 2018 ж.

 

Тоқтыбеков Темір Әбікенұлы

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – екі жоғары білім:
1) Қазақ мемлекеттік университеті. Әл-Фараби, Халықаралық қатынастар факультеті, «Халықаралық құқық»
2) Орта Азия университеті, экономика кафедрасы, «Қаржы» мамандығы
Атындағы Қазақ мемлекеттік университеті Әл-Фараби, заң факультеті, аспирантура – заң ғылымдарының кандидаты (ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау және сертификаттау комитетінің 2010 жылғы 12 ақпандағы шешімі), 12.00.02 – мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын әкімшілік-құқықтық реттеу

Академиялық және практикалық тәжірибесі – 2004-2005 жж. «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы қаласындағы басқармасы» мемлекеттік мекемесі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының сақталуын бақылау бөлімінің бас маманы
– азаматтардың өтініштері мен шағымдары бойынша мемлекеттік органдарда тексеру жүргізу
кадрлық резервке адамдарды орналастыру және одан әрі мемлекеттік қызметке тағайындау туралы келісу
2005-2010 жж Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Алматы қаласы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» мемлекеттік мекемесі. – Алматы қаласы бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы, азаматтардың өтініштерін қарау; – заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының сақталуын тексеру, мамандандырылған экономикалық сот пен мамандандырылған әкімшілік соттың жұмысына қатысу.
2010-2012 жж «Алматы қаласының прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы Бостандық ауданы прокурорының көмекшісі, әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік органдардың қызметін қадағалау департаменті (мемлекеттік қадағалау). Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 66а бұйрығымен 3-дәрежелі адвокатқа сыныптық шен берілді
2012-2013 жж «SKYMAX Technologies» ЖШС Маркетинг және сату бойынша менеджер
– мемлекеттік сатып алуға инвесторлардың қатысуымен кездесулер ұйымдастыру
2013 -2014 жж «Басқаруды оқытуды қолдау қоры 2030» ҚҚ
Қор төрағасының кеңесшісі – талдау жүргізу, жыл кестесін жасау
2014-2019 жж «Нархоз университеті» АҚ заң ғылымдарының кандидаты, заң кафедрасының доценті, практиктермен, мемлекеттік органдардың заңгерлерімен кездесулерді ұйымдастыру, шетелдік ғылыми журналдардағы мақалалар, оқулықтар мен оқу құралдарының басылымдары (2015-2016 жж., «Құқықтану» білім беру бағдарламасының директоры)
2019 жыл Тұран университетінің заң ғылымдарының кандидаты, заңтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) БГУ Университетінде тағылымдама (Нархоз) Беларусь, Минск 2014 ж.
2) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 5 жыл.

Оқытушы пәндері, практикалық курстар – «Халықаралық ғарыш құқығы, халықаралық әуе және теңіз құқығы», халықаралық құқықтың өзекті мәселелері, халықаралық сауда құқығы.

Негізгі басылымдар 28 ғылыми жұмыстың авторы болып табылады, оның ішінде: 4 оқу құралы, 2 ғылыми мақала Scopus мәліметтер базасында индекстелген, 20-дан астам мақала ҚР БжҒМ ККСОН, РҒЗИ, алыс және жақын шет елдердің конференция материалдары ұсынған басылымдарда жарияланған.

 

Аралбаева Айгерим Адиловна
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – Жоғары: 1998-2002 жж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің заң факультетін үздік дипломмен бітірді. 2002-2004 жж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің заң факультетінің магистратурасы үздік дипломмен бітірді. 2007 жылы 5 желтоқсан айында кандидаттық диссертация қорғады.
Академиялық және практикалық тәжірибе – 20.01.2004-25.07.2005 жж. Алматы қаласы Әуезов ауданы № 2 аудандық сотының азаматтық және әкімшілік іс жүргізу саласындағы бас маманы, 01.07.2007-30.12.2007 ж.ж. «Нурабай и К» ЖШС-нің азаматтық, салық қызметі саласындағы заңгері; 2007 жылдың 1 қыркүйегінен – 2008 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Алматы қаласы бойынша Департаментінің Қаржы және адами ресурстар бөлімінің бас маманы; О.А. Жолдасбекова Талдықорған қаласындағы «Құқық және экономика академиясының» жеке құқық кафедрасының аға оқытушысы; 01.09.2008-25.12.2013 жж. – Д.А. Қонаев университеттің доценті; 2013 жылғы 1 қыркүйектен – 2015 жылғы 25 шілдеге дейін Нархоз университетінің заң кафедрасының доценті, 2015-21.01.2020 жж., Абылай хан атындағы ҚазУМОЯМЯ халықаралық құқық кафедрасының доценті.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) 2012-2014 жж нотариат саласындағы тәжірибе – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген нотариаттық қызметпен айналысу құқығына берілген № 14005264 мемлекеттік лицензия
2) 2016. Лефкедегі Еуропа университетінде шетелдік тағылымдама, Түркия
3) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 14 жыл.

Оқытатын пәндері, практикалық курстары – «Кәсіпкерлік құқық», «Еңбек құқығы» (бакалавриат), «Экономикалық бағдарланған құқықтық нормалар мен Қазақстан заңдарының салаларын модельдеу технологиялары», «Экономикалық қатынастарды тиімді құқықтық реттеу заңдары» (магистратура, ағылшын тілінде), «Кәсіпкерлік құқық» және «Корпоративтік құқық» (бакалавр дәрежесі, ағылшын тілінде).

Негізгі жарияланымдар – 70 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 5 оқулық, 1 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 1 ғылыми мақала, 15-тен астам мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің KKСОН ұсынған басылымдарда, 10-ы жақын және алыс шет елдердің конференция материалдарында жарияланған.

 

Исмаилова Диляра Шахмуратовна
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Қазақ мемлекеттік заң институтының сот – прокурорлық факультеті (ҚазГЗУ) (1995-1999). заң ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2009 жылғы 25 ақпандағы № 2 шешімі), 12.00.01 – “Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси ілімдер тарихы”).

Академиялық және практикалық тәжірибе – 2001-2002 ж. ж. № 1 мектеп – гимназиясында мемлекет және құқық негіздерінің оқытушысы ретінде жұмыс істеді; 2002-2007 Ж. Ж. Орталық Азия Университетінің “Құқықтану” кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді; 2010-2012 Ж. Ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің “Құқық” кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді; 2012 ж. доцент, кафедра, одан әрі “Құқықтық пәндер” кафедрасы меңгерушісінің орынбасары болып жұмыс істеді, 2013 жылдан 2014 ж. Ж.; 2014 жылдан 2015 жылға дейін С. Торайғыров атындағы колледж директорының орынбасары болып жұмыс істеді. 2019 жылдың қыркүйегінен бастап “Тұран” университетінде “құқықтану және халықаралық құқық”кафедрасының доценті лауазымында жұмыс істейді.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Алматы қаласында біліктілікті арттыру курстары (жыл сайын).
Ғылыми-педагогикалық өтілі – 18 жыл.
Оқытушылық пәндер, тәжірибелік курстар – “ҚР Конституциялық құқығы”, “Мемлекет және құқық теориясы”, “медициналық құқық”, “Халықаралық Сот төрелігі”, “мемлекет және құқық теориясының қазіргі мәселелері” (магистратура).

 

Сарина Салима Абдыкадыровна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы
Жоғары заңгерлік
заң кандидаты
5 наурыз 2010 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, диссертациялық зерттеудің тақырыбы: «Дауларды халықаралық коммерциялық арбитраж арқылы шешу», ғылыми жетекшісі – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, профессор М.Сүлейменов (З.ғ.к. дипломы, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, 06.25.2010 ж. № 7 колледж);
2000-2001 жж. – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес Қазақ мемлекеттік заң университетінің аспирантурасы (сырттай бөлім), Мемлекет және құқық институты мен Қазақ мемлекеттік заң университетінің қосылуына байланысты.
1997-2000 жж. – ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық институтының аспирантурасы (күндізгі бөлім);
1991-1996 жж. – Қазақ мемлекеттік заң институты, «Кәсіпкерлік құқық» кафедрасы, Алматы қ.
1981-1991 жж. – орта білім туралы сертификат.

Оқу және тәжірибелік тәжірибе:
• 2019 жылғы қыркүйек – қазіргі уақытқа дейін Уақыты – Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультеті, құқықтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті.
• 2019 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Бейжің заң қоғамы мақұлдаған және Пекин қалалық азаматтық істер бюросында тіркелген «Белт және жол» бастамасымен Халықаралық коммерциялық медиация орталығының төрешісі (Медиация орталығы).
• 2018 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «Ex Lege» аралық сотының арбитрі.
• 2012 жыл – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматы қаласындағы «IAC» Халықаралық төрелік сотының арбитрі.
2010 ж. Қараша – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «IUS» Халықаралық арбитражының арбитрі.
2010 ж. Тамызы – 2019 ж. Тамыз айына дейін – Каспий мемлекеттік университетінің «Эдиллет» жоғары заң мектебінің құқықтану кафедрасының доценті.
2007 ж. Ақпан – 2010 ж. Тамыз – «Строй Проект Тех Сервис» ЖШС бас заңгері:
– коммерциялық мәмілелерді құқықтық қолдау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, мүлікті жалға беру және т.б.);
– Кәсіпкерлік келісімдердің жобаларын әзірлеу, өзгерту және аннотациялау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға беру / жалдау, комиссиялар, нұсқаулықтар, мүлікті сенімгерлік басқару және т.б.);
– ұсынылған келісімдер бойынша ішкі заңнаманы сақтау үшін құқықтық пікірлер (құқықтық пікір) және меморандумдар дайындау.
2006 ж. Наурыз – 2007 ж. Ақпан – құрылыс техникасын сатумен айналысатын «BTX International Group» ЖШС заң бөлімінің бастығы:
– ұсынылған құжаттарға, оның ішінде шаруашылық келісімшарттарға және оларға қосымшаларға (сатып алу-сату, лизинг, агенттік келісімшарттар және т.б.) құқықтық сараптама жүргізу;
– келісімшарттар мен шығыс құжаттарының көрінісі (оның ішінде инициализация);
– келісім-шарттардың орындалуының құқықтық мәселелері бойынша қазақстандық және шетелдік серіктестермен және клиенттермен іскерлік хат алмасу және тұрақты келіссөздер жүргізу;
– компанияларды тіркеуді және қайта тіркеуді, бірінші басшыны ауыстыруды және басқаларды құқықтық қолдау.
2003 ж. Сәуір – 2006 ж. Наурыз – «Равел» ЖШС заң фирмасының заңгер-кеңесшісі:
– жекелеген заңды және жеке тұлғаларға заңгерлік қызметтер;
– ұсынылған құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу;
– Шаруашылық келісімшарттарын жасау, құқықтық сараптау;
– азаматтарға азаматтық-құқықтық, оның ішінде отбасы және еңбек құқығы саласындағы кеңестер беру;
– зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы кеңестер (халықаралық және отандық сауда белгілері, фирмалық атаулар және басқалар);
– жеке заңды тұлғалардың шаруашылық келісім-шарттарды орындамауы, жерді иемдену, ар-намысы, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін қорғау және моральдық зиянның орнын толтыру, еңбек даулары, мұрагерлік, отбасылық даулар және басқалары туралы азаматтық сот ісіндегі жеке заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру.
2001 ж. Қазан – 2003 ж. Сәуір – Қазақ мемлекеттік заң университетінің мемлекет және құқық институтының кіші ғылыми қызметкері:
– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша іргелі тақырыптарды зерттеу;
– ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу.
1996 жылғы тамыз – 1997 жылғы желтоқсан – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Заң шығару ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері:
– қолданыстағы заң жобаларына, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің құжаттарына құқықтық сараптама жүргізу;
– ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу;
– Түсіндірме-құқықтық жұмыс.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
07.07.2019 – 07.17.2019 – Құқық мектебі, Лестер университеті, Ұлы Британия мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Патшалығы, Лестер «Ағылшын келісімшарт құқығының нормалары»
07.23.2018 – 07.28.2018 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті, Германия Висмар «Құқықтық әдіснама және білім»
14.07.2017 – 23.07.2017 – Сиань Сиань көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы.
07.13.2016-22.07.2016 – Сиань Сиан көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы
08.28.2016-10.09.2016 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті GERMANY Wismar құқықтық әдіснамасы және білімі
06.06.2015 – 06.06.2015 – Ресей Федерациясының Ресей мемлекеттік әділет университеті, Краснодар қаласы, Ресей Федерациясының сот жүйесіндегі Әлемдік сот төрелігі институтының маңызы.
11.24.2015-08.12.2015 – Ресей Федерациясының «ИНТУИТ» Ұлттық ашық университеті, Мәскеу Мұғалімнің тиімді жұмысы

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 17 жыл.

Оқу пәндері, практикалық курстар
«Құқықтану» және «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша оқылатын пәндер:
бакалавр үшін – Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы, жеке халықаралық құқық; GSP принциптерінің жүйесі; MCHP принциптерінің жүйесі; Жеке халықаралық құқықтың өзекті мәселелері, Төрелік процесс. Докторанттар үшін «Қазіргі азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық және әдіснамалық мәселелері».

Негізгі басылымдар – 30 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 3 оқу құралы, 2 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 3 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған жарияланымдарда 22-ден астам, алыс және жақын шет елдердің конференция материалдары.

 

Рысалдиева Айжан Ергенқызы

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ “Халықаралық құқық” бакалавриат (2005-2009), әл-Фараби атындағы ҚазҰУ “Халықаралық құқық” магистратура (2009-2011), “Заңтану” докторантура “Тұран” университеті (2016-2019).

Академиялық және практикалық тәжірибе – 2012-2015 ж.ж. Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің (ҚазИТУ) әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы, 2015 ж. бастап “Тұран” университетінде “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының оқытушысы, 2019 ж. бастап “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеймін. 2020 жылдан
2020 жылдан бастап “Құқықтану” мамандығы бойынша PHD философия докторы.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) М.В. Ломоносов атындағы ММУ-де тағылымдама (Мәскеу, Ресей) (2018)
2) Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 8 жыл.

Оқытушылық пәндер, практикалық курстар – “халықаралық жария құқық”, “халықаралық жеке құқық”, “халықаралық шарттар құқығы”, “халықаралық ұйымдар құқығы”, “Халықаралық ғарыш құқығы”, “халықаралық әуе құқығы” (бакалавриат).

Негізгі басылымдары – жарияланған 43 ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде: 2 оқу құралы, “Скопус” базасында индекстелетін 2 ғылыми мақала, 40-тан астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, таяу және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Мухаметалин Самат Нұрмұқанұлы
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, ІІМ Қарағанды жоғары мектебі (1992 ж.); «Тұран» университетінің заң магистрі, Алматы қ., «Құқық магистрі» мамандығы бойынша магистр. Магистрлік диссертация тақырыбы: «Қылмыстық банкроттық экономикалық қызмет саласындағы қылмыс ретінде» (2007). Үздік диплом.
Академиялық және тәжірибелік тәжірибе – 1973-1984 жж. Целиноград Біріккен авиаотряд. Қызмет саласы: Азаматтық авиация. 1984 -1998 ж.ж. – ішкі істер органдарында түрлі лауазымдардағы қызмет: отряд бастығы; ЕЦ-166/16 мекемесі бастығының орынбасары, Ақмола облысы Ішкі істер департаменті, Астана қ .; Астана қ., Көлік бойынша Целинный Ішкі істер департаменті- ішкі қауіпсіздік бөлімінің бастығы; Алматы қаласы Ішкі істер департаменті -Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары. 1998 жылдан бастап 2014 жылға дейін Тұран университетінде гуманитарлық-заң факультеті деканының орынбасары болып жұмыс істеді, 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарды.
Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
15-02-2018- 17-02-2018 Тұран университетінің заң ғылыми-зерттеу институты және Мәскеу мемлекеттік университеті М.В. Ломоносов Алматы, Мәскеу «Заңгерлік мамандықтарды оқытуда оқу процесінің практикалық бағытын күшейтудің ғылыми-әдістемелік негіздері».
01-01-2019 Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау академиясы, Мәскеу «Қазіргі заманғы электронды оқулықтарды жасау әдістемесі мен құрылымы»
09-09-2019-20.09.19 – «Жаһандық кәсіби даму» Оқу орталығы қылмыстық-құқықтық пәндер: жоғары оқу орындарындағы білім беру ұйымындағы теория мен оқыту әдістемесі.
118.12.19 – 25.12.19 – «Зак Әлемі» ЖШС. Адвокаттардың, нотариустардың және заң кеңесшілерінің құқық қолдану тәжірибесіндегі өзекті мәселелер
Ғылыми-педагогикалық өтілі – 22 жыл.
Оқытатын пәндері, практикалық курстары – Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Адвокаттық қызмет, нотариус, прокурорлық қадағалау, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық құқық бұзушылықтардың біліктілік негіздері, Қазақстан Республикасындағы пробациялық бақылау, қылмыстың алдын алу, криминология.
Негізгі басылымдар – жарияланған 100 ғылыми жұмыстың авторы.

 

Аскарова Меруерт Манаповна
Заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары “Тұран” университетінің заң факультеті (1999-2003); магистратура, ғылыми-педагогикалық бағыт “Тұран” университеті» (2011-2013); 6D030100 –Құқықтану мамандығы бойынша “Тұран” университетінің докторантурасы (2016-2019).
Академиялық және практикалық тәжірибе:
2006 жылдан бастап ” Комснабстрой “АҚ заңгері,” Комснабстрой “құрылыс компаниясы “ЖШС кейін, “Bado Legal Advisers” ЖШС, “Legal Partnership” ЖШС, “ZAN alemi” ЖШС заң компанияларында, 2016 жылдың желтоқсанынан бастап “Legal” төрелік арбитрі, “Legal” арбитражының жауапты хатшысы.http://lp-law.pro). 2016 жылдан бастап нотариаттық қызметті атқаруға рұқсат лицензия бар.
“Тұран” университетінде ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі-16 жыл.
Оқытатын пәндері, практикалық курстар
Зияткерлік меншік құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика, Сот сараптамасы және т. б.
Студенттер жыл сайын ҚазҰУ Заң факультетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы өткізетін Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарының студенттері арасында өтетін “криминалистиканың үздік білгірлері” атты республикалық байқауға қатысады. сондай–ақ 2018 жылдың 13 сәуірінде студенттер ғылыми жетекшілікке қатысып, екі жыл бойы 2-орын алып, дипломдармен және кубокпен марапатталды. 2019 жылы “FBI” (сәуір), “КримБерт” (желтоқсан) командаларын дайындап, 3-орын алып, дипломдармен және кубокпен марапатталды.
Негізгі жарияланымдар:
50-ден астам ғылыми еңбектердің авторы. “Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және жаңа саяси бағыт жағдайында бес президенттік реформаны жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелері” ғылыми тақырыбы аясында (2016-2020 ж. ж.); Мемлекеттік қызмет көрсетуге мемлекеттік емес сектордың қатысуының құқықтық негіздері тақырыбы бойынша зерттеу жүргіземін, келесі жарияланымдар бар: “Скопус” базасында индекстелетін 2 ғылыми мақала, РИНЦ, жақын және алыс шетелдер конференцияларының материалдары.

 

Джумабаева Карлыгаш Асильхановна
заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Білімі, ғылыми/академиялық дәрежесі, атағы
2002 жылы «Құқықтану» мамандығы бойынша «Тұран» Университетінің түлегі.
2011 жылы Тұран» Университетінің «Заңтану» мамандығы бойынша бойынша магистратурасының түлегі.
2017 жылдан бері «Тұран» Университетінің докторанты
2019 жылдың «Тұран» Университетінің «Жыл үздік кураторы».
Академиялық және тәжірибелік қызметі:
Преподает в Университете «Туран» с 2009 года. Стаж научно-педагогической деятельности – 10 лет.
2009 жылдан бері «Тұран» Университетінің оқытушысы. Ғылыми-педагогикалық қызметінің тәжірибесі – 10 жыл.
Оқыту пәндері, тәжірибелік курстар:
Мемлекет және құқық теориясы; ҚР Муниципиалдық құқығы; Бизнес заңдық қолдау, ҚР Банк құқығы, ҚР Салық құқығы, ҚР Қаржы құқығы.
Негізгі жарияланымдары:
30-ға жуық ғылыми-зерттеу жұмыстарының авторы (ҒЗЖ). 15 ғылыми мақала халықаралық және республикалық деңгейде жарияланған.

 

Абайқызы Мөлдір
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, заң факультеті, Қазақ мемлекеттік заң университеті (2000-2004 жж.); Магистратура, заң факультеті, Қазақ мемлекеттік заң университеті (2004-2006) заң магистрі
Оқу және практикалық тәжірибе – 01.08. 2018 – 08.01.99 ж.ж., «Алматы облысының мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің аймақтық орталығы» ЖШС Инвестициялар және жобалау бөлімінің бас маманы; «AlmaTradeGroup» ЖШС заңгері («КөктемГранд» қонақ үй кешені); 2013-2018 жж І. Жансүгіров атындағы ЖМУ заң факультеті, қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы; 2012-2013 жж – «СпецТехноМаш» ЖШС заңгері; 2010-2012 жж «ҚР ЖО» АҚ заңгері, Алматы қаласындағы № 16 емхананың заңгері; 2006-2008 жж – Қазақ мемлекеттік заң университеті Халықаралық құқық және халықаралық қатынастар кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Португалия, Порту, ISEP университетінің үздіксіз білім беру курстары (2015 ж.);
2) Испания, Херес, Кадиз университетінің ғылыми тағылымдамасы (2017)
3) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 13 жыл.

оқу пәндері, практикалық курстар – «Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Төрелік процесс», «Халықаралық банк құқығы», «Халықаралық салық құқығы» (бакалавриат)

Негізгі жарияланымдар –15 ғылыми жұмыстың авторы болып табылады, оның ішінде: 2 ғылыми мақала Scopus деректер базасында индекстелген, 13-тен астам мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған басылымдарда, РҒЗИ, алыс және жақын шетелдердің конференция материалдарында жарияланған.

 

Аширова Гульмира Талгатовна
Білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Филология және әлем тілдері факультеті, академиялық дәрежесі-бакалавр (2010-2014)бітірді, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Заң факультеті, академиялық дәрежесі-магистр «Құқықтану» мамандығы бойынша магистратурасын бітірді
Оқу тәжірибесі: 2018 жылдан бастап «Тұран» университетінің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді.
Ғылыми тәжірибелер, біліктілікті арттыру: Халықаралық тәжірибеге қатысу сертификаты. Гранада университеті (2015).
Негізгі басылымдар: 18-ден астам ғылыми жарияланымдар бар.

 

 

 

Тулебаева Асем Серикболовна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Абай атындағы ҚазҰПУ заң факультеті (2007-2011 жж.); Магистратура – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (2012-2014 жж.) Заң ғылымдарының магистрі.

Оқу және практикалық тәжірибе – 2015 жылдан бері «Тұран» университетінің «Заңтану және халықаралық құқық» кафедрасында оқытушы болып жұмыс істеймін.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Рим бизнес мектебінде тағылымдамадан өттім. Италия, Рим (2013)
2) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2015-2019 жж.)
Ғылыми-педагогикалық өтілі – 5 жыл.

Оқытатын пәндері – (бакалавриат, қазақ тілінде). «Халықаралық құқықтағы адам құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», «Муниципалды құқық», «Адам құқықтарын қорғау», «Көші-қон құқығы», «Адвокаттың кәсіби этикасы», «Отбасы құқығы»

Негізгі жарияланымдар – 15-тен астам мақала Қазақстан Республикасы мен көрші елдер конференцияларының материалдарында жарияланды.

 

Кәдірбай Айша Әуелбекқызы

Білімі, ғылыми/академиялық дәрежесі, атағы
2019 жылы «Құқықтану» мамандығы бойынша Тұран университетін оқып бітірген.
02030 – тарих мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі (2015).

Академиялық және тәжірибелік қызметі:
2007-2016 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ жұмыс атқарып, 2016 жылдан бері Тұран университетінде оқытушы. Ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі – 4 жыл.

Оқыту пәндері, тәжірибелік курстар:
«Адвокаттық қызмет», «Нотариат», «Сот жүйесі», «ҚР судьялардың мәртебесі», «Көші-қон құқығы».

Негізгі жарияланымдары:
27 ғылыми жарияланымдардың, сондай-ақ ҚР БҒМ Білім және ғылым саласын бақылау Комитетімен ұсынылатын журналдардағы 3 ғылыми мақаланың авторы.
Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы А.Ә. Кәдірбайдың кейбір мақалалары:
1. Қылмыстылықтың себептері туралы негізгі теориялары \\ Международный научно-популярный журнал Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылыми мен өмірі. №4 (60) 2018, Заңтану Астана, 2018 ISSN 2073-333X – С. 188-190.
2. Қазақстан Республикасында және тмд елдеріндегі су қоры жерлерінің құқықтық режимі \\ Международный научно-популярный журнал Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылыми мен өмірі. №4 (60) 2018, Заңтану Астана, 2018 ISSN 2073-333X – С. 210-213.
3. Қазақстан Республикасында жерді жалға берудің құрылуы мен дамуына тарихи-құқықтық талдау \\ Международный научно-популярный журнал Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылыми мен өмірі. №4 (60) 2018, Заңтану Астана, 2018 ISSN 2073-333X – С. 214-216.
4. МӘҢГІЛІК ЕЛ ұлттық идеясының кейбір мәселелері // Қазақ өркениеті Казахская цивилизация the Kazakh civilization, № 4 (68). 2016 4 – бөлім, 1 МАТЕРИАЛЫ Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» Алматы, 28-30 ноября 2016 г. – С. 13-17.
5. Конституциялық негізінде адам және азаматтың әлеуметтік құқықтарының дамуы. Қайнар университетінің хабаршысы, 1 басылым 2017ж. – С. 50-53.
6. Жаһан жаңалықтарының бірі кәсіпкерлік университеттердің қалыптасуы. Актуальные проблемы современного правопонимания и правопримения в Республике Казахстан: Материалы международной научно практической конференции посвящена созданию Научно исследовательского института права при университете Туран. (21 сентября 2017) – Алматы: Университет «Туран», Алматы: ИЦ ОФППИ «Интерлигал», 2017. – С. 154-159.
7. Қоғамның құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілікке белсенділігі. Қазақстан Республикасында және шетелдерде құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушiлiк: «ТҰРАН» университетiнiӊ 25- жылдыгына арналган халықаралық ғылыми-тәжiрiбелiк конференция материалдары (Алматы, «ТҰРАН» университетi, 20 казан 2017 жыл) = Нулевая терпимость к правонарушениям в Республике Казахстан и зарубежных странах: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Университета «Туран» (Алматы, университет «Туран», 20 октября 2017 года) – С. 404-408.

 

Бекетов Айбол Нұрсұлтанғұлы

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, заңгер. 1998 жылы Тұран университетін бакалавр, 2007 жылы заңгер мамандығы бойынша магистратураны бітірді. Заң магистрі.
Менде біліктілікті арттыру туралы сертификаттарым бар.

Оқу және тәжірибелік тәжірибе – 1995-2002 жж. Жамбыл облысы, Жаңатас қаласындағы орта мектепте жұмыс істеді. тарих, құқық және орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі.
2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Тұран университетінде заң факультетінде аға оқытушы болып қызмет етемін. Мен азаматтық, әкімшілік, еңбек, кеден және әлеуметтік құқық саласындағы маманмын.
2010 жылдан бастап А.Н. Бекетов А.П. заңгерлік қызмет көрсетумен және бизнеспен айналысады.
2013 жылдан 2014 жылға дейін Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультеті деканының орынбасары
Мен тәжірибелі заңгермін, негізінен азаматтық құқық саласында: азаматтық құқық, еңбек құқығы, Рим құқығы, құқық негіздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, отбасы құқығы және әкімшілік құқық саласында педагогикалық қызметпен айналысамын. Жалпы педагогикалық өтілі 25 жыл.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру: 1) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.) Ғылыми-педагогикалық өтілі – 18 жыл.

Оқытатын пәндері: практикалық курстар: – азаматтық құқық, еңбек құқығы, Рим құқығы, құқық негіздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, отбасы құқығы, әкімшілік құқық және бизнесті құқықтық қолдау.

Негізгі жарияланымдар 40 ғылыми жұмыстың авторы: жақын және алыс шетел конференцияларының материалдарында.

 

Бегайдар Нрулан Сайлаубекович.
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: жоғары – 1998 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін бітірген. 2001 жылы аталған факультеттің магистратурасын бітіріп, құқық магистрі академиялық дәрежесі берілді.
Академиялық және практикалық тәжірибесі: 1998-2007 жылдары әділет органдарында, сот органдарында, коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеді. 2008-2019 жылдары Ақмола облысы Щучьенск (Бурабай) аудандық сотының және Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы лауазымында жұмыс істеді.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру: ҚР Президенті Әкімшілігі жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Сот төрелігі институтында тағылымдама (2010 жыл).

Ғылыми-педагогикалық өтілі: –

Оқытушылық пәндер, практикалық курстар: Қазақстан Республикасының сот жүйесі, судьялардың құқықтық мәртебесі, Азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері, Іс жүргізу құжаттарының нысандары.
Марапаттары, марапаттары, конкурстары: Ақмола облыстық соты төрағасының грамоталары (2009 ж.), Алматы қалалық соты төрағасының Құрмет грамотасы (2015 ж.).

 

Нұрмашев Үсен Өтеғалиұлы
Білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы – жоғары заңгер, заң ғылымдарының кандидаты. 1970 ж. – 12.00.08 – қылмыстық құқық, «Қылмыстық құқық және криминология» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация; қылмыстық заң ». Жетекшісі – заң ғылымдарының докторы, профессор, КСРО Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі Петр Ромашкин.
1970 жылы 19 маусымда КСРО Ғылым академиясының Мемлекет және құқық институты Кеңесінің шешімімен заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. № 7 хаттама.
Оқу және практикалық тәжірибе – Мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі – 50 жыл, ғылыми-педагогикалық – 27 жыл.
Оқытатын пәндер: магистрант: қылмыстық құқық, әкімшілік құқық, қылмыстық іс жүргізу құқығы, азаматтық іс жүргізу құқығы, қылмыстық-атқару құқығы, әкімшілік процесс, кеден құқығы, сот дәлелдері теориясы, халықаралық әділеттілік; магистратура: Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының өзекті мәселелері, Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының өзекті мәселелері. Ол курстарда инновациялық технологияларды қолданады: іскери ойындар, мектептерге бару, тақырыптық дискуссиялар, баяндамалар, дөңгелек үстелдер, жобалық әдіс, тестілеу, оқу семинарлары, тұсаукесерлер.

Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Мемлекет және құқық институты» ҒЗИ

«ҚР ІІМ академиясы» ҒЗИ

Қазіргі уақытта «Тұран» Университеті Балтық халықаралық академиясы (Рига қ., Латвия), РФ ЖОФҚ Самара заң институты (Самара, Ресей) сияқты шет елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер құрған. Біздің университетпен Ломоносов атындағы ММУ з.ғ.д., профессор В.И. Селиверстов, Мәскеу мемлекеттік заң академиясының з.ғ.д., профессорлары А.И. Рарог, А.И. Чучаев (Мәскеу қ., Ресей), РФ Экономикалық даму министрлігінің Сыртқы сауда бүкілресейлік академиясының з.ғ.д., профессорлары В.М. Шумилов (Мәскеу қ., Ресей) сияқты ресейлік жоғары оқу орындарының жетекші ғалымдары бірге қызмет жасайды. Сондай-ақ ресейлік жетекші жоғары оқу орындарымен бірге бакалавриат және магистратура бойынша білімнің екі дипломдық бағдарламаларын енгізу жоспарлануда.

«Заңтану және халықаралық құқық» кафедрасындағы студенттік өмір – бұл нағыз әсерлі, ұмытылмайтын сәттер және сүйікті профессорларымыздың тартымды сабақтары. Студенттердің спорт шараларына қатысуға, «Юрист», «Сила закона», «Цивилист», «Жас заңгер» тәрізді бірнеше ғылыми клубтардың мүшелері болуға мүмкіндігі бар. Кафедраның негізінде студенттердің әртүрлі құқықтық мәселелер мен сұрақтар бойынша азаматтар мен ұйымдарға заң көмегін көрсететін студенттік заң клиникасы жұмыс істейді. Студенттер аталған заң клиникасында жұмыс істей жүріп, алдағы уақытта болашақтағы кәсіби қызметін тиімді жүзеге асыруына мүмкіндік беретін практикалық жұмыстың тәжірибелерін иегереді.   

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 75-ЖЫЛ!

07.05.2020 жылы Ресей Федерациясының астанасы Москва қаласында өткен Ұлы Жеңістің 75-жылдығына орай ұйымдастырылған «Ұлы Жеңістің Батыры» атты қашықтықты конференция өткен болатын.

Бұл іс-шараға ТМД мемлекеттерінің, түрлі ЖОО-ның студенттері, магистранттары және әскери тұлғалары қатысты. Барша қатысушыларға «Ұлы Жеңіске 75-жыл» атты төсбелгілері табысталған болатын.

Іс-шара барысында Ресей Федерациясының еңбек сіңірген қоғам қайраткері, генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский ұлы жеңістің қандай қиын жолдармен келгенін және қазыргі ТМД халықтары сол жеңісті ешқашан да ұмытпай, мәгі құрметтеп өту керектігін атап өтті.

Осы іс-шраға Алматы қаласы «Тұран» университеті атынан Шегебаев Мақсат Талғатұлы қатысып, Ұлы жеңіс жайында өз ойын айтып барша қатысушылармен пікір алмасып ерекше құрметке ие болды.

Біз Шегебаев М.Т. секілді студенттерімізбен  ерекше мақтан тұтамыз!

 

ЖЫЛ ҰСТАЗЫ – 2020

24.02.2020 жылы республикамыздың астанасы Нұр-Сұлтан қаласында «Bilim-Orkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу орталығының қолдауымен ЖОО-дың оқытушылары арасында «Жыл ұстазы – 2020» атты байқауы  ұйымдастырылған болатын.

Бұл байқауға еліміздің түрлі ғылыми дәрежедегі кандидаттар, доценттер және докторлар қатысып, өздерінің бақтарын сынап көрді. Жалпы бұл байқауға 2 000 аса өтініш келіп түскен. Және де оның тек 500 ғана іріктеу қорытындысынан өткен.

«Тұран» университеті тарапынан «құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының аға оқытушысы, з.ғ.м., Джумабаева Қарлығаш Асылханқызы қатысып, осы байқауда жеңімпаз атанған.

Джумабаева К.А. Қазақстан Республикасының «Жыл ұстазы – 2020» атты кітап жинаққа еніп, 1-дәрежелі дипломмен және төс белгімен марапатталынған.

Біз осындай оқытушыларымызбен мақтан тұтамыз! Болашақта бұдан да биік кәсіби жетістіктерді тілейміз!

 

 

«Тұран» университетінің “Құқық” мамандықтары бойынша студенттер арасында Қазақстан Республикасындағы конституциялық даму мәселелеріне арналған эссе конкурсының жеңімпаздары анықталды»

ҚР Конституциясының 25 жылдығын мерекелеу қарсаңында, Конкурстық комиссия “Тұран” университетінің “Құқық” мамандықтары бойынша студенттер арасында Қазақстан Республикасындағы конституциялық даму мәселелеріне арналған эссе байқауының жеңімпаздары анықталды. “Халықаралық құқық” мамандығының 3 курс студенті Маликова Айгерім Қайратқызы “Конституция – қоғамдық сананы жаңғырту негізі” тақырыбында және “Құқық” мамандығының 1 курс студенті Қалымжанов Жасұлан Бақтығалиұлы “Конституция – төтенше жағдай кезінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру негізі” тақырыбында жеңімпаз атанды. Ғылыми жетекшілері болып з.ғ. д., профессор, “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры Жанузакова Лейла Тельмановна, және з.ғ.к., Тұран” университетінің “Құқықтану және халықаралық құқық”кафедрасының доценті Люцик Виктория Владимировна тағайындалды

Жеңімпаздарды құттықтаймыз және шығармашылық табыс тілейміз!

 

“ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ”

 2020 жылдың 5 мамырында “Тұран” университетінде жас ғалымдардың республикалық ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Конференцияға “Тұран” университетінің,  Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетнің студенттері мен магистранттары қатысты. Республикалық конференцияның модераторы болып “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының Құқық саласы бойынша ҒЗИ А. Ф. Аубакиров атындағы криминалистер клубының студенттері (төрайымы М. Аденова, “Тұран” университетінің 4 курс студенті) болып табылады.

Конференцияға азаматтық және қылмыстық құқықтық қатынастардың түрлі салаларында дәлелдемелерді қолданудың өзекті мәселелерін қарастырған қатысушылардың 14 баяндамасы ұсынылды:

-авторлық құқық (Болатбекқызы А.,Салыхпаева Ж. – ғылыми жетекшісі з.ғ.к., доцент Алаева Г.Т.)

-халықаралық жеке құқық (Верещагина А, Шеризат А. – ғылыми жетекшісі з.ғ.к., Исмаилова Д.Ш.);

– патент құқығы (Ертарғынқызы А.- ғылыми жетекшісі з.ғ.к., доцент Сарина С.А.);

– қылмыстық құқық  (Жунусова Ф. – ғылыми жетекшісі мед.ғ.к. Мырзаханова М.Н.)

– қылмыстық процесс  (Маулен Р. , Кожахмет У. –  ғылыми жетекшілері қ.м. аға оқытушылар Аскарова М.М., Абайкызы М);

– криминалистика және сот экспертизасы (Алиева Х., Аденова М., Бактыбай Ә., Сердитов И. – ғылыми жетекшісі з.ғ.к., доцент Рехсон С.Н.).

Сілтеме: meet.google.com/nsd-bsid-gwq

 

“Үздік жас ғалым-2020”

2020 жылдың 13 наурызында Нұрсұлтан қаласында “Бөбек” Жалпыұлттық қозғалысы” қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі ұйымдастырған “I Халықаралық кітап басылымы” жобасының жеңімпаздарын салтанатты марапаттау өтті. Жоба қорытындысы бойынша “Тұран” университетінің “Халықаралық құқық” мамандығының 3-курс студенті Малікова Айгерім Қайратқызы ТМД ғылыми – білім беру мекемелері арасында “Үздік жас ғалым-2020” номинациясы бойынша II дәрежелі дипломмен марапатталды.

Біз Малікова Айгерім Қайратқызын марапатпен құттықтаймыз және оған жаңа жеңістер тілейміз!

 

2014 жылдың 24 қаңтарында «Тұран Лицей» түлектерімен кездесу өткізілді., Тұран университетінің “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының оқытушылары С. Н. Мұхаметалин және Аширова Г.Т., . заң саласында білім беру бағдарламасын алудың артықшылықтары мен негізгі артықшылықтары таныстырды.

Салыстырмалы құқықтану бойынша дәрістер

Академиялық ұтқырлық аясында “құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының және “Тұран” университеті жанындағы құқық ҒЗИ шақыруы бойынша 2019 жылдың 19-20 желтоқсан аралығында университетке “мемлекеттік гуманитарлық-технологиялық университеті”кафедрасының доценттері(Ресей, Орехово-Зуево қ.) Сокольская Людмила Викторовна және Щербинина Ирина Васильевна келді.

“Тұран” университетіне сапар барысында қонақтар, білім беру бағдарламасының магистранттары мен докторанттарына салыстырмалы “Құқықтану” бойынша дәріс оқыды»:

– РФ Азаматтық құқығының өзекті мәселелері (доцент Щербинина И. В.)
Кафедраның магистранттары, докторанттары мен ПОҚ Ресейден келген қонақтарға көптеген сұрақтар қойды. Дәріс соңында марапаттау ретінде Ресейден келген қонақтар білім алушыларға естелік сыйлықтарын ұсынды,олардың пікірінше, ең өзекті және қызықты сұрақтар қойды

 

 

Конференция қорытындысы

2019 жылы 20 желтоқсанда “Тұран” университетінің құқық ғылыми-зерттеу институты мен “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасы “ҚР және шет елдердегі заңнама мен құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері”атты ІІ жыл сайынғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді.

Конференцияға Орехово-Зуево қ. (Ресей), М. Есболатов атындағы ҚР ІІМ Алматы академиясы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ , Қонаев атындағы Евразиялық заң академиясы, Сүлеймен Демирел атындағы университет және басқа да қонақтар қатысты және “Құқықтану және халықаралық құқық” студенттері, магистранттары, докторанттары.

Конференция 2 этап бойынша өтті: пленарлық отырыс және конструктивті іскерлік жағдайда өткен алыпсатарлар бойынша жұмыс . Пікірталас барысында конференцияға қатысушылар талқыланған мәселелер бойынша ұсыныстар жасады.

Конференцияға қатысушылардың баяндамалары конференцияның құрама материалдарында жарияланады.

 

 

Ғылыми-практикалық семинар

2019 жылы 4 желтоқсанда гуманитарлық-заң факультетінің оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін “Заң мамандықтары. Соттар” тақырыбында ғылыми-практикалық семинар өтті. Ғылыми-практикалық семинар “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен өткізілді, дәріскер з.ғ. м., аға оқытушы Бегайдар Н.С.
болып табылады.

Ғылыми-практикалық семинар

2019 жылы 3 желтоқсанда гуманитарлық-заң факультетінің оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін “Заң мамандықтары. Арбитр” тақырыбында ғылыми-практикалық семинар өтті. Ғылыми-практикалық семинар “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен өткізілді, дәріскер з.ғ. м., аға оқытушыАскарова М.М. болып табылады.

“Тұран” университеті ГЗФ-нің деканы студенттерді құтықтау рəсімін жүргізді

11.12.2019 күні “Тұран” университеті ГЗФ деканы, саясаттану ғ.д. Уранхаева Гульмира Тельманқызы “Құқықтану жəне Халықаралық құқық” кафедрасының белсенді Құқықтану” мамандығының 3 курс студенті – Шегебаев Мақсат Талғатұлын жəне оның ғылыми жетекшісі, əрі кураторы Джумабаева Карлығаш Асильханқызын, кафедра жетекшісі Оспанова Джамиля Азизханқызымен бірге қабылдап, 06.12.2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында өткен “Жасар еліміздің болашағы” атты Республикалық жастар форумында жүлделі орындармен құтықтау салтанатын жүргізді.
Бұл форум “Bilim Orkenieti” ұттық-инновациялық зерттеу орталығының бастауымен ұйымдастырылған болатын. Оған еліміздің мемлекеттік елтаңбасының авторы – Жандарбек Мəлікбеков, ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің өкілдері жəне таға басқа мемлекетімізге Еңбегі сіңген қоғам қайраткерлері қатысты.

4 курс студенттері, 161(2) қазақ тобы Гуманитарлық-заң факультеті 2019 жыл 3 желтоқсан күні ашық сот отырысын жүргізді: “алимент өндіріп алу және ата-анасының бірін ата-ана құқығынан айыру туралы” іс бойынша, “азаматтық сот ісін жүргізу принциптерінің жүйесі”пәні бойынша ұйымдастырған «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының аға оқытушысы Молдир Абайқызы.

6 желтоқсан 2019 жылы ҚазҰУ-да әл-Фараби атында “Кримэкс”криминалистика және сот сараптамасының үздік білімпаздарының республикалық шеберлік конкурсы өтті. Тұран университетінің атынан екі команда, 3 және 4 курс студенттері қатысты. Криминалистер клубы А. Ф. Аубакирова заң факультеті.Жүлделі орындармен құттықтаймыз және сіздің біліміңіз бен білімдеріңізді мақтан етеміз!

29 қараша күні студенттер криминалистикалық техника бойынша Алматы қ. полиция департаментінде тәжірибеден өтті. Алда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да өтетін “Кримэкс” пән олимпиадасына екі команда қатысады.

 

2019 жылдың 5 желтоқсан күні сағат 16.10-да, 306 дәрісханада «Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының доценті Жұманбаева Н.А., аға оқытушысы Кәдірбай А.Ә. «Құқықтану» мамандығының 2 курс 181(4) топ студенттерімен «Нотариат» пәнінен «КІМ АЛҒЫР?» тақырыбында ашық және ойын сабақ өткізді. Топ ойын-жарыс улгісінде болғандықтан топ студенттерін екі топқа бөліп, «Мемлекеттік нотариус» және «Жеке нотариус» аталды. Сабақ өте тартымды және тартысты өтіп, жарысты озып шыққан топ ынталандыру мақсатында нотариус лицензиясы макетімен марапатталды.

2019 жылдың 5 желтоқсан күні сағат 15.10-да, 516 дәрісханада «Құқықтану және Халықаралық құқық» кафедрасының аға оқытушысы Рысалдиева А.Е. «Халықаралық құқық» мамандығының 4 курс студенттерімен «Халықаралық жария құқығының өзекті мәселелері» пәнінен студенттер арасында БҰҰ мемлекеттерінің өкілдері қатысқан ашық және онлайн конференция өткізді. Студенттер БҰҰ мемлекеттерінің толыққанды құзіретті делегаттары рөлінде ой білдірді. Ашық түйткілді пікірталастар арқылы олар өздері ұсынып отырған мемлекеттің ұлттық қызығушылықтарын қорғады. Конференция модераторы Төребаев Д.Д. Онлайн режимде тілдескен А.Асқар, АҚШ делегаты А.Бекетова, Қытайдан Л.Лау тұрақты дамудың 17 мақсатын іске асыруға деген кеңестерден тұратын қорытынды құжат – қарар қабылдау іс-шараны қорытындылады.

2019 жылдың 3-желтоқсан күні сағат 13.00-де «Құқықтану және ХҚ» кафедрасының «Құқықтану»мамандығының 2 курс студенті докторанты Османова Г.Ж. педагогикалық тәжірибе аясында студенттердің құқықтық  білімін тереңдету, кәсіби талаптар жөнінде мәліметтер алу, ұйымшылдық пен тәртіптіліктің тиімді жолдарын таба білуге баулу, студент бойында мамандыққа деген талапты күшейту, құқықтық салауаттылыққа тәрбиелеу  мақсатында «Құқықтану » мамандығы 2 курс студенттерімен «Заңгер мамандығына кіріспе; профессиограмма негізі» атты тақырыпта заң саласы мамандары өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында конституциялық құқық, қылмыстық құқық, сот және құқық қорғау органдары жүйесі туралы, теория және тәжірибені байланыстыру тетіктері осы заң білімінің негізі екендігі туралы айтылып, заңгердің бойындағы жауапкершілік, өз ісіне құрметпен қараушылық сынды талаптарды қалыптастыру жөнінде мәліметтер берілді. Студенттер тарапынан сұрақтар қойылып, қызықты талқылаулар жүргізілді.

 

Құттықтаймыз дәрежесі бойынша философия докторы (PHD) 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ мамандығы бойынша

ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2019 жылғы 19 қарашадағы шешімімен Есембаева Жанат Ережепқызы 6D030100-Құқықтану мамандығы бойынша философия докторы(PHD) дәрежесі берілді.

 

«Тұран» университетінің командасын құттықтаймыз, “Халықаралық құқық ” мамандығының 3 курс студенттері , Ибрагимова А, Молдаш Б, Калибек Г. , (Ғылыми жетекшісі з.ғ. м., аға оқытушы М. М. Асқарова), олар 16 қараша 2019 жылы бірінші қалалық заңдық жарысқа KIMEP Moot Court Cup In Memory of Zhenis Kembayev қатысты, ұйымдастырылған команда мүшелері ALC Attorneys халықаралық заң компаниясына екі айлық тағылымдамадан өтуге шақырылды.

Докторанттардың диссертациясын қорғауы 2019 жылы 13 қыркүйекте “Тұран” университетінің диссертациялық кеңесінде 5В030100 – “Құқықтану” мамандығы бойынша PHD ғылыми дәрежесін алу үшін Рысалдиева Айжан Ергенқызы және Есенбаева Жанар Ережеп қызы қорғауға шықты.

Шын жүректен Рысалдиева Айжан Ергенқызын және Есенбаева Жанар Ержепқызын осы айтулы оқиғаларымен құттықтаймыз және одан әрі шығармашылық табыс тілейміз!

 

“Ұлы Жеңістің батырлары”Бүкілресейлік әдеби байқауының жартылай финалистерін құттықтаймыз!

Ұлы Отан соғысы жылдары көрсеткен бұрынғы КСРО, басқа мемлекеттер халықтарының ерлігі мен батырлығы туралы еске сақтау және мәңгі есте сақтау, өскелең ұрпақты азаматтық патриотизмге тәрбиелеу мақсатында, Ресей Федерациясы Қорғаныс Министрлігінің Мәдениет департаменті мен ” совершенно секретно “баспасы жыл сайын тарихи және әскери-патриоттық мазмұндағы ең үздік әдеби әңгіме мен эпикалық поэмаға арналған” Ұлы Жеңістің батырлары ” Бүкілресейлік әдеби конкурсын ұйымдастырады.

Байқаудың қорытындысы бойынша” Тұран “университетінің 3 курс студенті Шегебаев мақсат Талғатұлы “Заңтану және халықаралық құқық” кафедрасының меңгерушісі Оспанова Джамила Азизханованың әдебиеттік жетекшілігімен “Ұлы Жеңістің батырлары-2019” сайысының жартылай финалына қатысып, Құрмет белгісімен, “еңбегі үшін” қоғамдық және естелік медалімен, жартылай финалист дипломымен, Грамотамен, Алғыс хатпен марапатталды. және Ресей Федерациясының генерал-лейтенанты Константин Пуликовскийдің “ұрланған жалақы” кітабы автографпен.

17.10.2019 ж. «Тұран» университеті тарапынан Алматы қ. Vivat Grand Hall салтанат сарайында 1 курс студенттерін салтанатпен қабылдау рәсімі жүргүзілді. Іс-шара барысында, «Тұран» университетінде жыл сайын ұйымдастырылатын «Үздік студент – 2019», «Жыл белсендісі – 2019» және «Жыл серпіні – 2019» , “Үздік топ-2019″ секілді конкурстарының жеңімпаздары ретінде ГЗФ-нің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының суденттері марапатталынды.

Олардың ішінде «Үздік студент – 2019» номинациясының иегері атанған – «Құқықтану» мамандығының 3 курс студенті Шегебаев Мақсат Талғатұлы атанды.

Ал, «Жыл белсендісі – 2019 номинациясының жеңімпаздары атанған:
1. Аспетов Баққонды, «Құқықтану» мамандығы, 3 курс;
2. Ибрагимова Асия, «Құқықтану» мамандығы, 2 курс;
3. Кульмаханов Бекторе, «Құқықтану» мамандығы, 3 курс студенттері атанды.

Және де «Жыл серпіні – 2019» номинациясының жеңімпаздары атанған, «Enactus Turan» студенттік клубы «Құқықтану» мамандығының студенттері атанды. Үздік топ-2019”, З курс студенттері, 171-4-2 тобы ұтып алды.

ГЗФ-нің «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының суденттерінің осындай, мерейге толы жеңістерімен шын жүректен құтықтаймыз!

 

 

02 шілде 2019 жылы Республикалық нотариаттық палатаның кеңсесінде Төраға Әсел Жанәбілова Enactus “Тұран”университетінің өкілдерін қабылдады. Кездесу барысында “Тұран” университетінің “Халықаралық құқық” мамандығы бойынша 2 курс студенті Даяна Серік Easy Doing IT жобасын таныстырды.

 

26 қазан 2019 ж. “Тұран” университетінің құрама командасы НАН академиясының академигі Тоқмұхамед Сальменұлы Садықовқа арналған ЖОО арасында футбол бойынша жыл сайынғы турнирде жеңіске жетті!

2019 жылдың 25 қазанында ғылыми-әдістемелік бағыттағы жас оқытушылар, докторанттар мен магистранттарға арналған “жоғары мектепте аудиториялық сабақтарды өткізу әдістемесі (шығармашылық тәсіл)” тақырыбында оқу-әдістемелік семинар өтті. Әдістемелік семинар “Тұран” университетінің “құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен, лектор және ұйымдастырушы – з.ғ. к., доцент С. Н. Рехсон.
Семинарда оқытудың заманауи интерактивті әдістерін қолдана отырып, дәрістік және практикалық сабақтардың әр түрлерін дайындау және өткізу мәселелері қаралды. Семинар барысында “Құқықтану және халықаралық құқық” мамандықтарының оқу пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерін қалыптастыру және жүзеге асырудың шығармашылық тәсілдерінің тәжірибесі талданды»

“Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының аға оқытушысы, 3 курс докторанты Джумабаева К. А. Беларусь Республикасында Янки Купалы атындағы Гродно мемлекеттік университетінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуде.

“Мен жастарға сенемін!” республикалық жастар форумында”Алматы қаласында “Мемлекеттік РӘМІЗДЕР-Ұлттық мақтанышым ДАМЫТУ”тақырыбында парасаттылықты дамыту бойынша үздік жоба байқауының жеңімпаздары марапатталды.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Абайұлы Бектенов құттықтау сөз сөйлеп, естелік сыйлықтар табыс етті. Осы тақырып бойынша барлығы жоғары оқу орындары студенттерінің 39 жобасы ұсынылған. Жеңімпаздар:

1-орын – Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Құқықтану факультеті, Нұрахова Данель. “Opportunity building” жобасы (“мүмкіндіктер жасау”). Сыйлық ҚазҰУ-да бір жылдық оқуға грант. әл-Фараби атындағы қазұу.

2 место-Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Еркебай Абдыкалық. Жоба«Ел ертеңі – жастар честно». жүлде ноутбук.

3 орын-Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Эссентураева Салтанат, Бауыржан Камила. “Сыбайлас жемқорлықсыз қоғамға қадам басқан қадам” жобасы. Жүлде смартфон. “Sanaly urpaq” жобасы аясында бұл байқау жыл сайын бірінші желтоқсанға дейін өткізіледі.

Форум жұмысына ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Б. М. Сапарбаев, Ақпарат және қоғамдық даму министрі Д. А. Абаев, ҚР Білім және ғылым министрі А. Қ. Аймағамбетов, оқу орындарының басшылары және Қазақстанның барлық өңірлерінен 2000-нан астам студент қатысты.

 

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

6 қарашада “Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарды қайта әлеуметтендіру процесіндегі пробацияның рөлі мен маңызы” тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының “Құқықтану” мамандығының докторанты Жүнісбаева Гүлзат Нұрстанқызы баяндама жасады.

 

Ғылыми семинар

20 қараша 2019 ж. “Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның ең ауыр түрі” тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану “мамандығының докторанты Османова Гулайна Жалалыевна баяндама жасады.

 

Ғылыми семинар

2019 ж .13 қарашада “мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезінде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау туралы заңнаманың теориялық негіздері” тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану” мамандығының докторанты Сарбасов Бегзат Атарқұлұлы баяндама жасады.

 

 

Ғылыми-практикалық семинар

2019 жылдың 18 қарашасында гуманитарлық-заң факультетінің оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін “Лицензияланған заң мамандықтары – нотариус және адвокат” тақырыбында ғылыми – практикалық семинар өтті. Ғылыми-практикалық семинар “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен өткізілді, лектор з.ғ.к., доцент Жұманбаева Н. А. болып табылады.

 

 

“Лицензияланған заң мамандықтары” атты ғылыми-тәжірибелік семинар»

2019 жылы 19 қарашада гуманитарлық-заң факультетінің оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін “лицензияланған заң мамандықтары сот сарапшысы” тақырыбында ғылыми-практикалық семинар өтті. Ғылыми-практикалық семинар “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасымен ұйымдастырылды, дәріскер з.ғ. к., доцент Г. Т. Алаева болып табылады.
.

 

Оқу-әдістемелік семинар

2019 жылдың 25 қазанында ғылыми-әдістемелік бағыттағы жас оқытушылар, докторанттар мен магистранттарға арналған “жоғары мектепте аудиториялық сабақтарды өткізу әдістемесі (шығармашылық тәсіл)” тақырыбында оқу-әдістемелік семинар өтті. Әдістемелік семинар “Тұран” университетінің “құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен, лектор және ұйымдастырушы – з.ғ. к., доцент С. Н. Рехсон.
Семинарда оқытудың заманауи интерактивті әдістерін қолдана отырып, дәрістік және практикалық сабақтардың әр түрлерін дайындау және өткізу мәселелері қаралды. Семинар барысында “Юриспруденция” және “халықаралық құқық”мамандықтарының оқу пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерін қалыптастыру және жүзеге асырудың шығармашылық тәсілдерінің тәжірибесі талданды.

 

 

«Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының Құқықтану мамандығы бойынша 3 курс студенті Джумабаева Карлыгаш Асильхановна Минк қаласындағы Ұлттық кітапханаға барды.

“Тұран” университеті мен “ННМУ” университеті (Нижний Новгород) арасындағы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келісім-шарт негізінде 2019-2020 оқу жылының күзгі семестріне келесі студенттер жіберілді: Қойқараев Нурбол, Нұрбергенов Қайыржан, Төлеп Азиза “Құқықтану” мамандығының 3 курс студенттері. “ННМУ” университеті 1916 жылы құрылды, Нижний Новгородтың ең ірі жоғары оқу орны, Ресейдің ұлттық зерттеу университеттерінің бірі. Жетекші әлемдік ғылыми-білім беру орталықтары арасында халықаралық бәсекеге қабілеттілікті арттыру бойынша Ресей Федерациясы Үкіметі бағдарламасының қатысушысы – 21 Ресей университетінің қатарына кіреді.

“Тұран” университетінің студенттері “ННМУ” университетінде International Law, Land law, Adminstration law, Family law сияқты пәндерді оқыды. Жоғары кәсіби оқытушылар құрамы, тамаша Инфрақұрылым, үлкен мансаптық перспективалар, шетелдік студенттермен және оқытушылармен қарым-қатынас тәжірибесі, сондай-ақ академиялық ұтқырлық және жарқын студенттік өмір – “ННМУ” университетінің мақтана алатынның аздығы.

Біздің “Тұран” университетінің студенттері құқықтану және халықаралық құқық саласында халықаралық тәжірибе алды. Сондай-ақ, “ННМУ” университетінің оқытушылары мен студенттерімен жақсы қарым-қатынас орнатты. 2019-2020 оқу жылының күзгі семестрін өте жақсы аяқтап, “ННМУ” университетінде тағылымдамадан өту бойынша халықаралық үлгідегі сертификат алды.

Заңгер кәсібі қызықты және өте беделді, бірақ айтарлықтай күрделі. Талапкерден тәжірибелі маманға айналу үшін жақсы теориялық және тәжірибелік білімдерге ие болу керек. Яғни, оқудың алғашқы сәттерінен бастап заңшығармашылығының қыр-сырларын, құқықтық нормаларды атқаруды жүзеге асыру мен бақылаудың механизмдерін терең меңгеруге талап қойылады. Мамандықтың өзі заңмен реттелетін және қорғалатын барлық қоғамдық құқықтық қатынастарда қоғамдық тәртіпті қорғау мен заңдарды орындау сияқты заң шығарудың да, атқарудың да әртүрлі салаларында жұмыс істеуді көздейді. Сондай-ақ, заңгерлер шағын бизнестен бастап, ірі қаржы компаниялары мен банктер тәрізді жеке құрылымдарда сұранысқа ие.

Әрине, сот билігін айтпасқа болмас. Бұл салада көп жылдық тәжірибелері бар үздік заңгерлер жұмыс істейді. Сірә, әрбір жас заңгер өзін осы лауазымда көргісі келетін шығар.

Заңгердің еңбегін пайдалануды келесі тұрғыда саралауға болады:

  • заң мекемелерінде: прокуратура, сот жүйесі, ІІМ, Әділет министрлігі;
  • өкілетті биліктің орталық органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында;
  • әртүрлі мемлекеттік қызметтерде;
  • коммерциялық ұйымдарда;
  • еркін кәсіп пен мамандандырылған заң фирмаларының тұлғалары (адвокаттар) ретінде;
  • ғылыми-білім беру мекемелерінде.

Жексеков Ануар Алтайұлы, Тұран университетінің 2014 жылдың түлегі, Алматы қаласы Әділет департаментінің бас маманы.
Тұран университетінің қабырғасында өткен ұмытылмас жылдар менің жадымда ұзақ уақыт қалды. Барлық оқытушылар – жоғары білікті мамандар.
Университет оқытушылары, оқытудың барлық деңгейлерінде студенттермен оқытудың жаңа әдістері бойынша аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтар жүргізеді. Қызықты сабақтар әр кафедрада жұмыс істейтін студенттердің ғылыми үйірмелерінің құрамында өткізіледі.
Мен университет басшылығы мен оқытушыларға оқу үдерісін ұйымдастыру үшін Тұран университетінде жасалған жылу мен ықыластығына, тамаша жағдайлары үшін алғысымды білдіремін.

 

 

Арыстанов Нұрдәулет, 2014 жылдың түлегі, Түрксіб ауданы ІІБ-да жұмыс істейді

Тұран университеті – бұл жай ғана оқу орны емес, бұл үлкен отбасы.
Ал бүгін, 6 жылға жуық уақыт жұмыс істеп, үнемі бірдеңені оқимын немесе басқаларды оқитамын және университетте салынған білімнің іргетасы әрқашанда маған көмектеседі!

 

 

 

 

Алиаскаров Нурбол Елтайулы, 2014 жылдың түлегі, жеке сот орындаушысы
Тұран университетінде сапалы жоғары білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ, мықты оқытушылар құрамы бар. Бұл, сөзсіз, ЖОО-ның басты артықшылығы болып табылады.
Тұран одан әрі кәсіби даму үшін үлкен мүмкіндіктер мен сапалы білім береді. Бүгінде басқа жоғары оқу орындарының түлектерімен жұмыс жасай отырып, университетте алған білім өлкедегі ең үздіктердің бірі деп сеніммен айта аламын. Тұранның барлық студенттеріне оқуда табыс тілеймін!

 

 

 

 

Кулжанова Фарида Сатпаева, 2014 жылдың түлегі, Ұлттық банк маманы.
Менің ойымша, Туран университетінде кемшіліктер жоқ! Жыл сайын университет көркейіп өсіп отырады. ЖОО-ның басты құндылығы-бұл жерде өзіңізді үйдегідей сезінесіз. Барлық академиялық іс-шаралар мен мерекелердің атмосферасы ерекше қуат береді. Мұнда мен жаңа таныстарымды және достарымды алдым. Оқытушыларға жеке “рахмет” айтқым келеді. Бұл адамдар бізге кәсіпқой болуға көмектесіп қана қоймай, өздерінің өмірлік тәжірибесімен бөлісті.

 

 

 

 

 

Шынгысбекова Айгерим Адилкеримовна, 2014 жылдың түлегі дәреже бакалавр, 2016 түлегі дәреже магистр, заңгер
Тұранның оқу уақыты тек жағымды эмоциялар мен жағымды естеліктер қалдырды. Сабақ жоғары деңгейде , және қызықты өтті. Ал оқытушылардың достық жағдайы мен кәсібилігі мені заңтану саласындағы мансабын бастауға шабыттандырды. Туранда осы бағытта оқып жүргеніме өте қуаныштымын! Рахмет!»

 

 

 

 

Абдрахманов Абдрасул Аблемитович, 2014 жылдың түлегі, Алматы қаласы жеке сот орындаушылар өңірлік палатасының бас маманы.
Туранда маған не ұнайды? Ең алдымен, университет оқытушыларының әр студентке жеке көз-қарасы, сондай-ақ бір топ студенттерменде, оқытушылармен де жақсы қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін, адамнан тыс өмірге деген қызығушылықтың көрінісі. Менің курсымдағы көптеген студенттер оқуды жұмыспен қатар алып жүрді, олардың кәсіби қызметіне қатысты әртүрлі сұрақтар туындады. Оқытушылар әрдайым оларға қолдау көрсетіп, тәжірибе мен білімдермен бөлісті.
Тұран алған тәжірибе маған өмірде де, кәсіпте де көмектеседі деп сеніммен айта аламын.

Оспанова Джамиля Азизхановна

к.ю.н. доцент, “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының меңгерушісі

8(727)260-40-29 (ішкі739)

j.ospanova@turan-edu.kz

Skip to content