«Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

Академиялық дәрежесі: құқық магистрі, заң ғылымдарының магистрі
Екі түсу емтиханы:
– Шет тілі;
– Бейіндік пән (мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 1 жыл (бейіндік бағыт)
2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт)

1) Құқық қорғау қызметі

2) Құқық қолдану қызметі

Инновациялық-кәсіпкерлік басымдық

Бакалавриат Магистратура PhD докторантурасы
Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік
Мемлекет және құқық теориясы Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы Құқықтық талдау әдістемесі Қазақстандағы құқықтық ойдың тарихы Қазіргі замандағы азаматтық құқықтың теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы Құқық теориясының өзекті мәселелері Қылмыстық құқық дамуының ғылыми негіздері
Кәсіби қазақ (орыс) тілі Қазақстан Республикасындағы муниципалдық құқық Азаматтық заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері Қылмыстылықпен күресудің әдістемелік негізі ретіндегі жеке теориялар мен криминалистік ілімдер
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі Азаматтық-процестік заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері Қылмыстылықтың жай-күйі мен деңгейін зерттеудің қазіргі заманғы үрдістері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы судьялардың құқықтық мәртебесі Еңбек заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесі Қазіргі замандағы азаматтық процестік құқық дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім) Нотариат Отбасы заңнамасын қолданудың теорияся мен тәжірибесі Қылмыстық сот ісін жүргізу: процедуралық және функционалдық-құқықтық құрылысының тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім) Адвокатура Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері Сақтандыру құқығы дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Кәсіби бағдарлы шет тілі ҚР құқық қорғау органдарының жүйесі Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық-процестік заңнаманың өзекті мәселелері Зияткерлік меншік құқығының өзекті мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы ҚР құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы Заманауи криминалистік зерттеулердің әдістемесі
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы Криминология Жеке тұлғаға қарсы қылмыспен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
Кәсіпкерлік құқық Криминалистка дамуының заманауи бағыттары
Зияткерлік меншік құқығы Қылмыстарды саралау мен қылмыскерледің типологиясы
Қылмыстық іс жүргізу қағидаларының жүйесі ҚР нотариат дамуының қазіргі заманғы үрдістері
Азаматтық іс жүргізу қағидаларының жүйесі ҚР адвокатура институты дамуының қазіргі заманғы үрдістері
Қазақстан Республикасынің еңбек құқығы ҚР сот билігінің өзекті мәселелері
Қазақстан Республикасының отбасы құқығы Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесін жетілдірудің негізгі бағыттары
Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау Мемлекеттік қызмет көрсетулерді құқықтық реттеу
Көші-қон құқығы Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің механизмдері
Сот дәлелдемелері теориясы Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдірудің мәселелері
Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеудің ерекшеліктері Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзекті мәселелері
Криминалистика
Судебная экспертология
Сот психиатриясы
Сот медицинасы
Кәсіби бағдарлы шет тілі
Ағылшын тілі (Сертификацияланған курс)
ҚР қаржы құқығы
ҚР банк құқығы
Қылмыстық-атқару құқығы
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
ҚР мемлекет және құқық теориясының қазіргі заманғы мәселелері
Адам құқықтарын қорғаудың конституциялық негіздері
Қылмыстық сот төрелігі
Экологиялық құқық
Аграрлық құқық
Жер құқығы

Оқу процесі 5 профессор, 22 доцент, 5 аға оқытушылардан тұратын жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрамымен қамтамасыз етіледі, заңтану және халықаралық құқық кафедрасының 83% оқытушыларының ғылыми дәрежелері мен атақтары бар, сондай-ақ профессорлар-оқытушылар құрамында экономиканың әртүрлі салаларында, әсіресе ҚР банктерінде, халықаралық құқық қорғау ұйымдарында, төрелік соттарда, кәсіпорындар мен ұйымдарында заң қызметінің ауқымды түрлерін көрстетін заңгерлер, ҚР ІІМ еңбегі сіңген қызметкерлері, отставкідегі полиция полковниктері, лицензияланған сот сарапшылары, медиаторлар, тәжірибелі заңгерлер бар

Сулейменова Сауле Жусупбековна

Доктор юридических наук, профессор ВАК, специалист в области экологического, водного законодательства, профессор декан Гуманитарно-юридического факультета университета Туран.

Автор более 140 публикации.

Алтынбеккызы Алуа

Доктор PhD

Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2014 года присуждена ученая степень доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – Юриспруденция.

Имеет более 30 публикации.

Читает лекции по конституционному праву РК, конституционному праву РК и зарубежных стран.

Жанузакова Лейла Тельмановна

Доктор юридических наук, профессор

В 1979 г. окончила юридический факультет КазГУ.

Доктор юридических наук (2005) по специальности 12.00.02 – конституционное право;                        муниципальное            право; административное право; финансовое право, профессор по специальности «Правоведение» (2008).

В разные годы работала советником члена Конституционного Суда РК, консультантом комитета Верховного Совета 13 созыва, помощником народного депутата РК, преподавала в ведущих вузах г. Алматы. Стаж научно-педагогической деятельности – 34 года.

Автор более 265 научных трудов, из которых 12 монографий, 12 научно- правовых комментариев к Конституции и законам РК, учебных пособий.

Участвует в разработке научных исследований   по        проблемам конституционного и административного права, в законотворческой и научно- экспертной работе.

В 2008 г. стала обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель вуза». В 2013 г. решением РУМС признана профессором года по группе специальностей «Право». В 2015 г. победила в конкурсе «Лучший ученый университета «Туран».

Награждена юбилейной медалью к 10- летию Конституции Казахстана (2005), нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2007), Благодарностью Председателя

Конституционного Совета РК (2015).

Жұманбаева Нонна Алдабергеновна

Заведующая кафедрой «Юриспруденция и международное право» университета Туран, кандидат юридических наук.
В 2002 году окончила Казахский государственный юридический университет.
30 июня 2006 года под руководством доктора юридических наук, профессора Халикова К.Х. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Қазақстан Ресубликасындағы судья мәртебесінің өзекті мәселелері» по специальности 12.00.11 – судебная власть; правоохранительные органы; организация правоохранительной деятельности; адвокатура.
В декабре 2006 года Комитетом по надзору и аттестатции в сфере образования и науки МОН РК ей присвоена ученая степень кандидата юридических наук.
Работала в должности старшего преподавателя, доцента в КазНУ имени аль-Фараби (кафедра судебной власти и уголовного процесса), КазНПУ имени Абая (кафедра уголовно-правовых дисциплин),Главного Ученого секретаря КазНАУ.
Имеет свыше 50-ти научных публикаций, в том числе 3 учебных пособий.
Читает лекции по дисциплинам кафедры: Уголовный процесс, Суд и правосудие, Адвокатура, Прокурорский надзор, Правоохранительные органы.

Акимжанов Талгат Курманович

Профессор кафедры юриспруденции и международного права университета Туран – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД Республики Казахстан, полковник юстиции в отставке (родился 2 января 1960 года). В 1981 году окончил с отличием Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1985 году – адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР (г.Москва).

В разное время работал в оперативных подразделениях органов внутренних дел и на преподавательских должностях Карагандинской высшей школы МВД СССР, Алматинской, Карагандинской, Костанайской      Академиях МВД Республики     Казахстан,     занимал руководящие должности в центральном аппарате МВД РК, учебных заведениях системы МВД и Министерства юстиции Республики Казахстан.

Имеет более 210 научных публикаций, в том числе три монографии и восемь учебных пособий. Круг научных интересов охватывает криминологические и уголовно-правовые проблемы организованной преступности, преступности    несовершеннолетних, проблемы уголовно-правовой политики, наказания, а также проблемы, связанные с совершенствованием мер по гуманизации уголовного законодательства Республики Казахстан.

Принимал участие в разработке новых Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Республики Казахстан.

Пралиева Гульмира Калдыбаевна

Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Юриспруденция и международное право» Университета «Туран». Окончила юридический факультет КазНУ им аль-Фараби в 1999 году. Педагогическую деятельность начинала системе высшего образования  с 2000 года.

Работала в университете «Алматы» проректором по воспитательной работе, проректором по научной работе и международным связям, корпоративным юристом в аффилированном предприятии АО «Самрук-Казына», Центре защиты прав потребителей при ассоциации КСК г. Алматы, Казахстанко-китайском совместное предприятии ТОО СП «Адал» эксперт Научно-технического Совета по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности на базе филиала РГП “НИИС”  г.Алматы; эксперт Методического Совета по законопроектной               деятельности Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан.

Автор 25 учебных, учебно- практических учебно-методических пособий по юриспруденции, психологии, социологии; 58 научных статей опубликованных       в ведущих казахстанских и международных научных журналах.

Рехсон Светлана Николаевна – Советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук, доцент по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность».

Преподаватель учебных дисциплин: Криминалистика, Судебная экспертиза, Особенности криминалистической деятельности в Республики Казахстан и зарубежных странах, Совершенствование тактики и методики расследования преступлений, Медиация в международном праве, Уголовное судопроизводство: концепция процедурного и функционального постороения.

25 лет трудовой деятельности посвящены производству судебных экспертиз в Научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Каз.СССР, а в последующем Центре судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

За время работы в сфере научно-педагогической деятельности подготовлено более 30 научных, научно-методических и учебно-методических работ, учебно-методических комплексов. С 2000 года по 2004 год участвовала в Аттестационной комиссии Министерства науки и образования РК по проверке качества образовательного процесса в ВУЗах Казахстана. Неоднократно награждалась почетными грамотами и подарками за качество трудовой деятельности и инициативу.

Чокина Марина Викторовна

Кандидат юридических наук, окончила Алматинский юридический институт МВД РК в 1998 году с отличием. В 2001 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Имеет семь допусков на проведение криминалистических      экспертиз: дактилоскопическая,  почерковедческая, техническая экспертиза документов, трассологическая, баллистическая, габитоскопия, экспертиза холодного оружия. До 2012 года работала на различных должностях в МВД РК, в том числе НИИ МВД РК и Академия МВД РК. Имеет медаль «За безупречную службу в ОВД». Общий научно-педагогический стаж составляет более   17   лет.   Имеет   более   60   научных публикаций и учебно-методических работ в области юриспруденции.

Амиров Нурлан Кузембаевич, доцент кафедры юриспруденции и международного права Университета «Туран», к.ю.н. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби  по специальности «Правоведение». В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.02 на тему «Конституционно-правовой статус Сената Парламента Республики Казахстан» в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби. Стаж научной и педагогической деятельности – около 20 лет. Имеет около 40 научных публикаций. Ведет работу со студентами и магистрантами специальности «Юриспруденция», читает лекции по спец. дисциплинам.

Ынтымаков Советжан Аргынбаевич

Кандидат юридических наук.

Окончил с отличием Казахский Государственный Юридический Университет в 1997 году. После окончания вуза работал прокурором управления в Северо-Казахстанской областной прокуратуре (г. Петропавловск). Автор более 50 научных статьей по проблемам гражданского права; Автор   одной  монографии и шести учебных пособий по гражданскому и семейному праву  на русском   и казахском языках  для студентов юридических вузов.

Кроме научно-педагогической деятельности занимается юридической практикой.

ЕрежеповНурланАскарович

Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Юриспруденция и международное право»

Родился в г.Алматы

В 1998 году с отличием окончил Казахский государственный юридический университет.

В 2001 году окончил очную аспирантуру Казахской государственной юридической академии.

Работает преподавателем с 1999 года.

Также имеет опыт работы в финансово-банковской системе. Работал на различных должностях юридических подразделений таких финансовых организаций, как: АО «АТФ Банк», АО «KaspiBank», АО «Астана-Финанс», АО «НПФ «ҰларҮміт».

В Университете «Туран» преподает дисциплины «Финансовое право», «Банковское право», «Гражданское право».

http://nauka.kz/page.php?page_id=107&lang=1&month_to=12&year_to=2016&page=799

Мухаметалин Самат Нурмуканович

Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция и Международное право». Окончил Карагандинскую высшую школу МВД, магистратуру университета «Туран» по специальности «Юриспруденция». Имеет большой опыт практической работы в правоохранительных органах и 19 лет педагогического стажа в вузе.

Имеет свыше 50 научных публикаций в области уголовного права. Студентам университета читает лекции по предметам: Уголовное право РК, Правоохранительные органы РК и зарубежных стран, Прокурорский надзор, Адвокатура, Нотариат, Уголовно-исполнительное право РК и зарубежных стран.

Эдвайзер кафедры.

Люцик Виктория Владимировна

Кандидат юридических наук, доцент университета «Туран», окончила КазНПУ имени Абая. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, имеет более 50 научных публикаций и учебно-методических работ в области актуальных проблем международного права, его отраслей и уголовного права РК.

Студентам университета читает лекции по дисциплинам Международное публичное право, Защита прав человека в международном праве, Пенсионное законодательство зарубежных стран, Дипломатическое и консульское право, Право международной безопасности, Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью и др.

Татаринова Лола Фуркатовна

Доцент кафедры «Юриспруденция и международное право», кандидат юридических наук.

Окончила Кыргызскую государственную юридическую академию при Правительстве Кыргызской Республики по специальности «Юриспруденция», специализация «Адвокатура и юстиция».

В 2010 году в Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.02. Стаж научно-педагогической деятельности 7 лет. Является автором более 80 научных трудов, в том числе в изданиях индексируемых в базе данных Scopus, РИНЦ и др., а также монографии и учебные пособия. Является профессором Российской Академии Естествознания. Имеет опыт работы в научно-исследовательских группах по разработке предложений по совершенствованию национального законодательства, о чем имеются соответствующие акты внедрения. Читает дисциплины в области Международного публичного права, Международного частного права и иных отраслей права.

Сулейменова Назым Оразхановна Старший преподаватель кафедры

«Юриспруденция и международное право», к.ю.н.

Окончила Казахскую Государственную юридическую     академию     по     специальности «Юриспруденция» в 2001 г. В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.02 в Кыргызском Национальном университете им.Ж.Баласагына. Стаж научно- педагогической деятельности – больше 20 лет. Имеет опыт практической работы на гос.службе в Департаменте юстиции ВКО. Имеет свыше 50 научных публикаций. Ведет работу со студентами и магистрантами специальностей:                                  «Юриспруденция» и «Международное право», читает лекции по дисциплинам «Муниципальное право», «Экологическое    право»,    «Земельное    право», «Профессиональная             этика             юриста», «Международное            публичное            право», «Международное         экологическое         право», «Европейское право», «Международное экономическое право» и др.

Торгаутова Балгын Амирбековна

Доцент           кафедры           юриспруденции          и международного права университета Туран – кандидат юридических наук, доцент, член- корреспондент АПН РК.

Имеет высшее образование. В 2002 году окончила университете Кайнар по специальности юриспруденция, диплом с отличием. 2004 году окончила Магистратуру университета Кайнар, имеет академическую степень магистра юриспруденции. Имеет два высших образований.

2002 по 2003 годы работала в Алматинской области в Жамбылском районном суде  специалистом. Обучалась на очной аспирантуре по гранту Министерства образования и науки Республики Казахстан в Университете «Кайнар» с 2006 года. 2008 году 9 июля защитила кандидатскую диссертацию на заседании объединенного диссертационного совета ОД 14.20.10 по защите докторских диссертаций при Академии МВД Республики Казахстан.

Имеет более 110 научных публикаций.

 

Бекетов Айбол Нурсултанович

Магистр права,старший преподаватель кафедры «Юриспруденция и международное право». Окончил университет «Туран» бакалавриат в 1998 году, и магистратуру в 2007году по специальности «Юриспруденция».

С 2002 года работает в университете «Туран» на юридическом факультете старшим преподавателем на кафедре «Юриспруденции и МП» по нынешнее время. Общий преподавательский стаж 22 года. Преподает дисциплины в области цивилистики: гражданское право, трудовое право, семейное право, а так же в области административного и таможенного права. Имеет научные и учебно-методические публикации.С 2010 года создал «ИП Бекетов А.Н.» оказывает юридические услуги, занимается предпринимательской деятельностью. Является фаундеромбизнес-инкубатора университета «Туран».

Амреева Индира Сатановна

Магистр юридических наукнаук. Окончила АГУ имени Абая в 2003 г. Обучалась в магистратуре ЖГУ им И.Жансугурова 2010 г. Съездила на международную стажировку в РУДН (Москва) . Имеется сертификат. 2004-2015 гг. Работала в ЖГУ имени И. Жансугурова на должности ст.преподавателя кафедры «Уголовно правовых дисциплин» юридического факультета. Имеет многочисленные научные публикации, 1 монографию. Студентам университета читает лекции по дисциплинам Уголовное право, Криминология, Прокурорский надзор.

Досжанова Майра Томасовна

Преподаватель кафедры «Юриспруденции и международного права», магистр юридических наук. Окончила Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби 2010 году, по специальности «История», магистратуру Университета «Кайнар» 2013 году, по специальности «Юриспруденция». Стаж научно- педагогической деятельности – около 5 лет.
Имеет научные публикации в области права, гуманитарных наук, в том числе в зарубежных журналах. Студентам университета читает лекции по дисциплинам: «Основы права», «История государства и права РК и ЗС», «Земельное право РК», «Экологическое право», «Конституционное право РК», «Таможенное право РК и ЗС».

Кәдірбай Айша Әуелбекқызы

Тұран университеті, Заңтану және халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы, гуманитарлық ғылымдарының магистрі.
1998 жылы Қызылорда қаласы, М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледжінің «Құқық және әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2000 жылы аталған колледжді бітіріп, «заңгер» біліктілігін алдым.
Еңбек жолын 2002 жылы Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы ауылында №100 орта мектеп интернатында тәрбиеші ретінде бастадым.
2002-2006 жылдар аралығында аталған мектеп интернатында қызмет атқардым.
2007-2008 оқу жылы Алматы қаласы Қаржы- экономикалық құқықтық колледжінде оқытушы болып жұмыс істедім.
2008 жылдың қыркүйек айынан бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Құқықтану факультетінде Мемлекет және құқық теориясы кафедрасының аға лаборанты, 2011-2014 жылдар аралығы Магистратура және PhD докторантура институтының Құқықтану және экономика кафедрасының аға лаборанты, 2014-2016 жж. қазіргі уақытқа дейін аталған университеттің Тарих және құқық институты Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға лаборанты болып жұмыс істедім.
2013 жылы жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру мақсатында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Магистратура және PhD докторантураға мемлекеттік грант негізінде 6М020300-тарих мамандығыына оқуға қабылданып, 2015 жылы аталған оқу орнынан «гуманитарлық ғылым магистрі» академиялық дәрежесін алдым.
ҚР әкімшілік құқығы, ҚР және шетелдердің әкімшілік құқығы, Құқық негіздері, ҚР миграциялық құқығы пәндерінен дәріс беремін.

Байсейтов Бахит Болатович

Старший преподаватель, магистр юридических наук университета «Туран». Окончил Казахскую государственную юридическую академию с отличием в 2000 году по специальности «юриспруденция», а также в 2013 году магистратуру Алматинского гуманитарно-технического университета по специальности «юриспруденция». Общий педагогический стаж 20 лет. Автор более 30 научных работ, опубликованных в журналах ВАК РК, сборниках международных и республиканских конференций. Ведет дисциплины: «Теория государства и права», «Актуальные проблемы теории права», «Конституционное право РК», «Конституционное право ЗС», «Административное право РК», «Административное право РК и ЗС», «Финансовое право РК», «Юридическое сопровождение бизнеса», «Юридическая герменевтика», «История правовой мысли в Казахстане»,«Основы права».

Тулебаева Асем Серикболовна

Преподаватель кафедры «Юриспруденция и международное право».
Окончила Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Юриспруденция» в 2011 году. 2014 году окончила магистратуру Казахского национального университета имени Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция». В 2013 году съездила на международную стажировку в Италию. Имеется сертификат. Имеет научные публикации в области права, образования, народной педагогики в том числе в ближних зарубежных журналах. Студентам университета читает лекции подисциплинам: «Права человека в международном праве», «Основы прав человека»,«Теория государства и права», «Конституционное право», «Муниципальное право».

Рысалдиева Айжан Ергеновна
Преподаватель кафедры «Юриспруденция и международное право» – магистр юридических наук.
В 2009 году окончила с отличием КазНУ имени аль-Фараби по специальности «международное право». В 2011 году закончила магистратуру КазНУ имени аль-Фараби по специальности «международное право». Общий стаж педагогической работы – 5 лет. Имеет более 18 научных статей.
Преподаваемые дисциплины: «Право международных договоров», «Европейское право», «Международное публичное право», «Международное торговое право» и т.д.

– Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы
– Алматы қ. сот сараптамасы орталығы
– «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Мемлекет және құқық институты» ҒЗИ
– «ҚР ІІМ академиясы» ҒЗИ

Қазіргі уақытта «Тұран» Университеті Балтық халықаралық академиясы (Рига қ., Латвия), РФ ЖОФҚ Самара заң институты (Самара, Ресей) сияқты шет елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер құрған. Біздің университетпен Ломоносов атындағы ММУ з.ғ.д., профессор В.И. Селиверстов, Мәскеу мемлекеттік заң академиясының з.ғ.д., профессорлары А.И. Рарог, А.И. Чучаев (Мәскеу қ., Ресей), РФ Экономикалық даму министрлігінің Сыртқы сауда бүкілресейлік академиясының з.ғ.д., профессорлары В.М. Шумилов (Мәскеу қ., Ресей) сияқты ресейлік жоғары оқу орындарының жетекші ғалымдары бірге қызмет жасайды. Сондай-ақ ресейлік жетекші жоғары оқу орындарымен бірге бакалавриат және магистратура бойынша білімнің екі дипломдық бағдарламаларын енгізу жоспарлануда.

«Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасындағы студенттік өмір – бұл нағыз әсерлі, ұмытылмайтын сәттер және сүйікті профессорларымыздың тартымды сабақтары. Студенттердің спорт шараларына қатысуға, «Юрист», «Сила закона», «Цивилист», «Жас заңгер» тәрізді бірнеше ғылыми клубтардың мүшелері болуға мүмкіндігі бар. Кафедраның негізінде студенттердің әртүрлі құқықтық мәселелер мен сұрақтар бойынша азаматтар мен ұйымдарға заң көмегін көрсететін студенттік заң клиникасы жұмыс істейді. Студенттер аталған заң клиникасында жұмыс істей жүріп, алдағы уақытта болашақтағы кәсіби қызметін тиімді жүзеге асыруына мүмкіндік беретін практикалық жұмыстың тәжірибелерін иегереді.

Заңгер кәсібі қызықты және өте беделді, бірақ айтарлықтай күрделі. Талапкерден тәжірибелі маманға айналу үшін жақсы теориялық және тәжірибелік білімдерге ие болу керек. Яғни, оқудың алғашқы сәттерінен бастап заңшығармашылығының қыр-сырларын, құқықтық нормаларды атқаруды жүзеге асыру мен бақылаудың механизмдерін терең меңгеруге талап қойылады. Мамандықтың өзі заңмен реттелетін және қорғалатын барлық қоғамдық құқықтық қатынастарда қоғамдық тәртіпті қорғау мен заңдарды орындау сияқты заң шығарудың да, атқарудың да әртүрлі салаларында жұмыс істеуді көздейді. Сондай-ақ, заңгерлер шағын бизнестен бастап, ірі қаржы компаниялары мен банктер тәрізді жеке құрылымдарда сұранысқа ие.
Әрине, сот билігін айтпасқа болмас. Бұл салада көп жылдық тәжірибелері бар үздік заңгерлер жұмыс істейді. Сірә, әрбір жас заңгер өзін осы лауазымда көргісі келетін шығар.

Заңгердің еңбегін пайдалануды келесі тұрғыда саралауға болады:
– заң мекемелерінде: прокуратура, сот жүйесі, ІІМ, Әділет министрлігі;
– өкілетті биліктің орталық органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында;
– әртүрлі мемлекеттік қызметтерде;
– коммерциялық ұйымдарда;
– еркін кәсіп пен мамандандырылған заң фирмаларының тұлғалары (адвокаттар) ретінде;
– ғылыми-білім беру мекемелерінде.

Алтынбекқызы Алуа
доктор PHD, “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының меңгерушісі
8(727)260-40-29 (ішкі739)
a.altynbekkyzy@turan-edu.kz

Skip to content