ДОКТОРАНТУРА PhD

Тұран университетінің докторантура бағдарламасы ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет саласына қажетті жоғарғы ғылыми дәрежелі мамандарды элиталы дайындауды қамтамасыз етеді.

Докторлық диссертацияны дайындау жоғарғы ғылыми белсенділік пен академиялық мобильділікті үйлестіреді және жоғарғы ғылыми дәрежені алу үшін докторлық диссертацияны дайындау – философия докторы (PhD) дәрежесін алуға бағытталған.

Жоғарғы дәрежелі професорлық-оқытушы құрамынан құралған және шетелдің көшбасшы оқу орындарынан шақырылған професорлар да сабақ береді.

Тұран университетінің докторанттары диссертациялық зерттеу жұмысы барысында АҚШ, Франция, Германия, Швейцария, Малайзия, Қытай, Ресей     және т.б. шет мемлекеттердің көшбасшы ғылыми-білім беру орталықтарынан шетелдік ғылыми жетекшілерінің басқаруымен тағлымдамада міндетті түрде өтеді.

Барлық докторанттар ғылыми зерттеу нәтижесін ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған баспалар қатарына кіретін ««Тұран» университетінің Вестник» ғылыми журналында мақалаға басып шығару  мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар, университетте жыл сайын ISBN бар ҚР Кітаптық палатасында тіркелген жинақта басылған мәлімет бойынша халықаралық ғылыми конференция өткізіледі. Университетте түрлі деңгейдегі Қазақстанда және шет мемлекеттерде болатын ғылыми конференциялар жайында ақпараты бар ғылыми зерттеу жұмыс бөлімшесі құрылған.

Бағдарламаны аяқтаған соң түлек мемлекеттік үлгідегі дипломға ие болады.

Тұран университетінің докторантура PhD бағдарламасы бойынша мамандықтары:

 • 6D030100 – Құқықтану
 • 6D050600 – Экономика
 • 6D060700 – Менеджмент
 • 6D050300 – Психология
 • 6D050900 – Қаржы

Оқу мерзімі – 3 жыл.

Оқу тәртібі – күндізгі.

Оқыту тілдері –  қазақша, орысша.

Оқу шарттары – мемлекеттік тапсырыс гранттары бойынша ғана оқытылады.

Ғылыми дәреже – философия докторы философии (PhD) (тиісті мамандық бойынша).

2012 жылдың 19 қаңтарында № 109 бабына сәйкес ҚР үкіметінің бекіткен заңы бойынша жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларына сай жүзеге асыратын білім беру ұйымына оқуға қабылдау типтік ережелері бойынша Тұран университетінің докторантура PhD бағдарламасына құжаттарды қабылдау жүзеге асады.

Тұран университетінің докторантураның мамандықтары:

Кіріс емтихандарының кестесі

Направления и сроки обучения

По окончании программы выпускник получает диплом государственного образца.

Специальности докторантуры университета Туран:

 • 6D050600 – Экономика
 • 6D060700 – Менеджмент
 • 6D050300 – Психология
 • 6D050900 – Финансы
 • 6D030100 – Юриспруденция

Сроки обучения – 3 года.

Форма обучения – очная.

Языки обучения –  казахский, русский.

Условия обучения – обучение осуществляется по государственным грантам и на платной основе.

Степень – доктор философии (PhD) (по соответствующей специальности).

Вниманию поступающих в докторантуру!

Информация об освоении необходимых пререквизитов

Университет «Туран» предлагает освоить пререквизиты, необходимые для обучения по соответствующей профессиональной учебной программе докторантуры:

 1. Поступающие в докторантуру, у которых отсутствуют необходимые пререквизиты, зачисляются  на «входной семестр» (6 недель) с 9 июля для изучения недостающих пререквизитов.
 2. По окончании «входного семестра» сдают экзамены (с 20 августа по 25 августа).
 3. При условии успешной сдачи вступительных экзаменов в докторантуру зачисляются в университет «Туран» и приступают к освоению дисциплин учебного плана соответствующей специальности.
Правила поступления в докторантуру

Прием документов в докторантуру PhD осуществляется с 3 июля по 31 июля.

В докторантуру принимаются граждане, имеющие академическую степень «магистр».

Прием документов в докторантуру PhD осуществляется с 3 июля по 31 июля.

В докторантуру принимаются граждане, имеющие академическую степень «магистр».

1 этап. До 30 июля текущего года подать необходимый пакет документов в приемную комиссию.

2 этап. Сдать два вступительных экзамена:

·                по иностранному языку;

·                по профильному предмету.

Вступительные экзамены проводятся до 20 августа, зачисление – до 25 августа.

Вступительный экзамен по иностранному языку (английский, французский, немецкий) сдается в форме тестирования по технологиям Национального центра государственных стандартов образования и тестирования Министерства образования и науки РК.

Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком:

 • английский язык:
  • TOEFL ITP – не менее 460,
  • TOEFL IBT – не менее 87,
  • TOEFL – не менее 560,
  • IELTS – не менее 6.0;
 • немецкий язык:
  • DSH (Niveau С1/ уровень С1),
  • TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1);
 • французский язык:
  • TFI – не ниже уровня B1 по секциям чтения и аудирования,
  • DELF – уровень В2,
  • DALF – уровень С1,
  • TCF – не менее 400 баллов

освобождаются от сдачи вступительного экзамена по иностранному языку.

Пакет документов для зачисления в докторантуру PhD .

 • Заявление на имя ректора.
 • Копии документов об образовании (дипломы с приложениями).
 • Личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность.
 • Копия удостоверения личности.
 • Копия сертификата о сдаче теста по иностранному языку (в случае его наличия).
 • Список научных и научно-методических работ.
 • Фотографии 3×4 (6 штук).
 • Медицинская справка формы 086-У.
 • Обоснование по теме исследования.
 • Выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах за указанный период работы.

ПЕРЕЧЕНЬ пререквизитов по специальностям докторантуры

ПЕРЕЧЕНЬ пререквизитов по специальностям докторантуры

2018-2019 учебный год

Специальность Кол. кредитов Примечания
6D030100 – Юриспруденция
1 История и философия науки 2
2 Методология правового анализа 2
3 Конституционное право РК 2
6D050300 – Психология
1 История и философия науки 2
2 Современные методы статистики в психологии 2
6D050600 – Экономика
1 История и философия науки 2
2 Микро-макроэкономический анализ 2
3 Экономическая безопасность фирмы 2
6D050700 – Менеджмент
1 История и философия науки 2
2 Стратегический менеджмент 3
6D050900 – Финансы
1 История и философия науки 2
2 Теория финансов 2
3 Финансовый менеджмент 1

Докторанутра PhD бойынша түсу емтихандарының сұрақтары

Специальности
6М030100 – Юриспруденция СКАЧАТЬ
6М050300 – Психология СКАЧАТЬ
6М050600 – Экономика СКАЧАТЬ
6М050700 – Менеджмент СКАЧАТЬ
6М050900 – Финансы СКАЧАТЬ

Программа пререквизитов

Специальности
6М030100 – Юриспруденция СКАЧАТЬ
6М050300 – Психология СКАЧАТЬ
6М050600 – Экономика СКАЧАТЬ
6М050700 – Менеджмент СКАЧАТЬ
6М050900 – Финансы СКАЧАТЬ

Реквизиты НЦТ

РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК

010011 г.Астана,ул.Победы,60

ИИК KZ 536 010 111 000 001 515

БИН 000 140 001 853

БИК НSBK KZKX

Кбе 16 АО «Народный Банк Казахстана»

4200 тенге

Контакты:  8 (727) 260 40 04, e-mail: postgraduated@turan-edu.kz, офис 410

Skip to content